Strandskydd

Strandskyddet har inrättats till gagn för såväl människor som växt- och djurliv. Allmänheten ska kunna få tillgång till platser för bad och friluftsliv, växter och djurs livsvillkor på land och i vatten behöver bevaras. Strandskyddet gäller i hela landet.
Stora Lund, Ödeshögs kommun.

Stranden är en övergångszon mellan land och vatten och fyller en viktig funktion för friluftsliv och rekreation. Strandskyddet är en förstärkning av allemansrätten och möjliggör att även de som inte äger mark ska ha tillgång till strandmiljöerna.

Stranden är också viktig för växt- och djurliv. Många arter är exempelvis beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden, såväl på land som i vatten. Strandnära miljöer fungerar ofta som en viktig spridningskorridor för djur och växter.

Var gäller strandskyddet?

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § i miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar en zon som sträcker sig 100 meter upp från strandlinjen vid normalt vattenstånd.

I Östergötland är strandskyddet utökat på land vid havet, Vättern, Boren, Roxen, Asplången, Ärlången, Stora och Lilla Rengen, Järnlunden, Åsunden, Stångån samt Sommen. Strandskyddet är varierat och som mest utvidgat till 300 meter. I vattnet är strandskyddet utvidgat till 300 meter i Vättern och vid havet.

 

 

Dispens krävs för att bygga, göra anordningar och ändra

Strandskyddet är en lag som syftar till att värna det rörliga friluftslivet samt livsmiljöer för växt- och djurliv. Därför är det inte tillåtet att göra något som försämrar livsvillkoren för växter och djur eller begränsar allmänhetens tillträde till området.

Inom strandskyddsområde är det till exempel inte tillåtet att bygga eller göra anordningar som utökar den egna tomtplatsen. Det gäller även om det är din egen mark. En del åtgärder som inte utökar den privata zonen får genomföras utan dispens, till exempel renovera huset. En sådan åtgärd bedöms inte begränsa det rörliga friluftslivets tillträde till området eller skada växt- och djurliv. Särskilda regler gäller för yrkesmässigt skogs- och jordbruk samt fiske.

Under vissa förutsättningar och i vissa fall kan dispens ges för en åtgärd som strider mot förbudet i strandskyddslagstiftningen.

 

 

 

 Strandskyddsutbildning

Är du privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet? Ta då del av webbutbildning om trandskydd som tar 20-30 min av din tid i anspråk.

 

Viktigt

Texten på dessa sidor är en förenkling av lagtexten. Lagen om strandskydd finns i sin helhet i miljöbalken. Den som planerar att utföra en åtgärd är ansvarig för att ta reda på vad som gäller.