Strandskydd

Strandskyddet har inrättats till gagn för såväl människor som växt- och djurliv. Allmänheten ska kunna få tillgång till platser för bad och friluftsliv, växter och djurs livsvillkor på land och i vatten behöver bevaras. Strandskyddet gäller i hela landet.
Stora Lund, Ödeshögs kommun.

Stranden är en övergångszon mellan land och vatten och fyller en viktig funktion för friluftsliv och rekreation. Strandskyddet är en förstärkning av allemansrätten och möjliggör att även de som inte äger mark ska ha tillgång till strandmiljöerna.

Stranden är också viktig för växt- och djurliv. Många arter är beroende av de strandnära miljöerna som också ofta fungerar som spridningskorridorer för djur och växter.

Därför är det inte tillåtet att göra något som försämrar livsvillkoren för växter och djur eller begränsar allmänhetens tillträde till området. Under vissa förutsättningar och i vissa fall kan dispens ges för en åtgärd som strider mot förbudet i strandskyddslagstiftningen.

Var gäller strandskyddet?

Vid alla sjöar, hav och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar en zon som sträcker sig från strandlinjen och 100 meter upp på land (vid normalt vattenstånd).

För några områden är strandskyddet utökat. Den skyddade zonen varierar och är som mest utvidgat till 300 meter. I Östergötland är strandskyddet utökat vid havet, Vättern, Boren, Roxen, Asplången, Ärlången, Stora och Lilla Rengen, Järnlunden, Åsunden, Stångån samt Sommen. För havet och Vättern är strandskyddet även utökat ut i vattnet.

 

 

 

 Strandskyddsutbildning

Är du privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet? Ta då del av webbutbildning om trandskydd som tar 20-30 min av din tid i anspråk.

 

Viktigt

Texten på dessa sidor är en förenkling av lagtexten. Lagen om strandskydd finns i sin helhet i miljöbalken. Den som planerar att utföra en åtgärd är ansvarig för att ta reda på vad som gäller.