Strandskydd 

Strandskyddet har inrättats till gagn för såväl människor som växt- och djurliv. Allmänheten ska kunna få tillgång till platser för bad och friluftsliv, växter och djurs livsvillkor på land och i vatten behöver bevaras. Strandskyddet gäller i hela landet.

Stora Lund, Ödeshögs kommun.
Foto: Ewa Rydmark

Stranden är en övergångszon mellan land och vatten och fyller en viktig funktion som rekreationsområde. Stranden är också viktig för växt- och djurliv. Många arter är exempelvis beroende av de livsmiljöer som bildats i strandnära områden, såväl på land som i vatten. Strandnära miljöer fungerar ofta som en viktig spridningskorridor för djur och växter.

Mötet mellan vatten och land är en miljö som människor uppskattar av olika anledningar. Orörda strandmiljöer ger vackra landskapsbilder, natur- och kulturupplevelser samt möjligheter till en mängd aktiviteter. Strandskyddet är en förstärkning av allemansrätten och möjliggör att även de som inte äger mark ska ha tillgång till strandmiljöerna.

Var gäller strandskyddet?

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd enligt 7 kapitlet 13 § i miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter upp från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Östergötland är strandskyddet utökat till 150 meter vid havet inklusive Sandfjärden, Vättern, Boren, Norrbysjön, Roxen, Asplången, Ärlången, Rengen, Järnlunden, Åsunden, Kinda och Göta kanal. Vid Sommen är strandskyddet i huvudska utvidgat till 150 meter.

Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen för att få information om i vilka områden strandskyddet är utvidgat.

Det utökade strandskyddet gäller som längst till och med 31 december 2014. Innan dess ska Länsstyrelsen ha sett över i vilka områden ett utökat strandskydd behövs samt fattat nya beslut för dessa.

 

Lada på strandäng i Bottna
Foto: Veronica Axelsson

Dispens krävs för att bygga, göra anordningar och ändra

Strandskyddet är en lag som syftar till att värna det rörliga friluftslivet samt livsmiljöer för växt- och djurliv. Därför är det inte tillåtet att göra något som försämrar livsvillkoren för växter och djur eller begränsar allmänhetens tillträde till området.

Inom strandskyddsområde är det till exempel inte tillåtet att bygga eller göra anordningar som utökar den egna tomtplatsen. Det gäller även om det är din egen mark. En del åtgärder som inte utökar den privata zonen får genomföras utan dispens, till exempel renovera huset. En sådan åtgärd bedöms inte begränsa det rörliga friluftslivets tillträde till området eller skada växt- och djurliv. Särskilda regler gäller för yrkesmässigt skogs- och jordbruk samt fiske.

Läs mer om förbjudna och tillåtna åtgärder inom strandskydd.

Under vissa förutsättningar och i vissa fall kan dispens ges för en åtgärd som strider mot förbudet i strandskyddslagstiftningen. En åtgärd får inte försämra för friluftsliv och växt- och djurliv. Dessutom krävs att det finns särskilda skäl för att få dispens. För att fortfarande möjliggöra det rörliga friluftslivets tillgänglighet till området ska en fri passage lämnas mellan strandlinjen och en anläggning/byggnad

Läs mer om att söka dispens inom strandskyddsområde.

 

Blankett och informationsblad för ansökan om strandskyddsdispens finns på blankettsidan för Naturvård.

 

Kontakta oss

Emma Hagström
Funktionschef Naturskydd
Naturvårdsenheten
Emma punkt Hagstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Emma punkt Hagstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235386
Linnea Holmstrand
Naturvårdshandläggare vatten
Naturvårdsenheten
Linnea punkt Holmstrand snabela lansstyrelsen punkt se¤Linnea punkt Holmstrand snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235388
Matts Claesson
Naturvårdshandläggare Vatten
Naturvårdsenheten
Matts punkt Claesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Matts punkt Claesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235380

Strandskyddsutbildning

Är du privatperson, företagare eller medlem av en ideell organisation och vill lära dig mer om strandskyddet? Ta då del av webbutbildningen Strandskydd som tar 20-30 min av din tid i anspråk.

Viktigt

Texten på dessa sidor är en förenkling av lagtexten. Lagen om strandskydd finns i sin helhet i miljöbalken. Den som planerar att utföra en åtgärd är ansvarig för att ta reda på vad som gäller.