Korphålorna naturreservat

Tjärn i Korphålorna naturreservat. Foto: Kurt Adolfsson.
Här kan du ströva i gammelskog som är mycket lite påverkad av människan. Terrängen är starkt kuperad. I den fuktiga skuran (ravinen el. kanjonen) Korphålorna, på vars botten en bäck rinner fram, finns en fantastisk artrikedom av mossor, lavar och vedlevande svampar. Om du är rädd för Näcken eller Huldran måste du hålla dig till den markerade vandringsleden!
Foto: Kurt Adolfsson.

Mosstäcket i skogen är tjockt på block och gamla, grova granlågor. Om du har bra syn kanske du hittar vedtrappmossan som växer där. Som bruna skinn på lågornas undersida sitter de ovanliga svamparna ullticka och gränsticka.

Granarna är bitvis draperade av skägglavar vilket tyder på ren luft. En speciell prägel åt naturskogen ger gammelgranlaven som färgar stammarna lysande blågrå. På sydbranten vid sprickdalen är stor revmossa bitvis marktäckande vilket tyder på många århundraden av skuggiga och fuktiga förhållanden.

På höjderna i reservatet är jordtäcket tunt. Gamla långsamt växande tallar reser sig från en matta av grå och vit renlav. På flera av träden syns spår av brand, så kallat brandljud. Här kan du hitta spillning från tjäder och i trädens håligheter häckar spillkråkan.

I den norra delen av reservatet genomfördes en naturvårdsbränning 2002. Efter denna gjordes flera intressanta insektsfynd bland annat sotsvart praktbagge och stekelbock. 

 

De grova asparna är ett eldorado för den lavintresserade! På asparna kan du bland annat finna den vackra lunglaven med ljusgröna blad och högre upp på stammarna den mörkbruna aspgelélaven. På gamla asplågor växer kandelabersvamp, trolldruva och dvärghäxört.

I sydväst går en djup dalgång i öst-västlig riktning. Den kallas för "Kôrpahålera" i folkmun och har gett reservatet dess namn. På södra sidan reser sig en hög lodrät bergvägg, på norra sidan en lite lägre brant. Detta kallas för en kanjon, eller "skura" som är den traditionella benämningen. Den bildades av kraftiga smältvattenströmmar under inlandsisen, dels genom att löst material spolades bort, dels genom nötning. På skurans botten rinner än i dag en bäck. Här nere råder en mycket skyddad och orörd miljö, ett eldorado för svampar, lavar och mossor.

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.