Herbergshult naturreservat

Herbergshults naturreservat har utvidgats och sträcker sig nu ända till utsikterna vid Klevaberget.
Herbergshults naturreservatet är en stor ekhage vid Östersjöns strand i Ydre. Området betas för närvarande av får. Här finns en fin hagmarks- och lundflora och gott om hackspettar.

I området finns förutom ek även lind, ask och klibbal. Lind förekommer i de mer blockrika rasbranterna och klibbalen finns i de fuktiga partierna. Det finns askar som bär spår av hamling. Här finns även buskar som hassel, olvon, benved, tibast, brakved och enstaka berberis.

Örtfloran är rik med bland annat vårärt, smörbollar, blåsuga, vätteros, gullviva, underviol, ormbär, skogsnycklar, nattviol, blåsippa och trolldruva. Det är växter som inte är så vanliga i denna trakt.

På gammelekarna finns ett par hotklassade lavar som skuggorangelav och skärelav. Ekhagmarken är omtyckt av hackspettar som spillkråka, gröngöling samt mindre och större hackspett. Området har tidigare brukats som slåtteräng, därefter, fram till mitten av 30-talet, som betesmark.

 

Herbergshult. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.