Skrickerum naturreservat

Pukgöl omgiven av gammelskog i Skrickerums naturreservat. Foto: Henry Stahre
Av Östergötlands över 200 naturreservat är Skrickerum ett av de 5 finaste barrskogsreservaten. Området är 115 hektar stort vilket är ovanligt med så stora skyddsvärda sammanhängande skogar i södra Sverige. Skogen har en orörd karaktär med omväxlande djupa barrskogar, små skogstjärnar, mörka bäckraviner, sumpskogar med skvattram samt fina lövbryn med asp och ek. Skrickerums koppargruva är en annan kulturattraktion.

Skrickerum består av 200-300-åriga barrskogar, det mesta före detta betade så kallade utmarksskogar. Området visar på få tecken på sentida skogliga aktiviteter. Skogen är mycket skonsamt skött med försiktiga plockhuggningar och skogsbete.

Området nås från den gamla timmervägen mellan Knappemåla och Skrickerum. Från reservatets P-plats går en anlagd vandringsslinga upp till Puttgöl, förbi Skrickerums gruva och vidare norrut till Pukgöl och tillbaka till parkeringen. Besökaren erbjuds en fantastisk vandring i en charmig gammelbarrskog.

Utöver koppargruvan från 1700-talet och Adelsnäs storhetstid finns flera kolbottnar, rester från masugnsepoken. Dessutom finns flera så kallade fossila åkrar, områden som tidigare brukats men som övergått till skog. Lämningar av sentida torp finns vid Trankärr.

På berget norr om Pukgöl, cirka 3 hektar, brann skogen sommaren 2011. Här finns tallar med brandljud och enligt uppgift härjade en brand sommaren 1749. Andra brandstubbar som finns i reservatet vittnar om att många bränder härjat genom tiderna och präglat skogen.

I reservatet finns många gamla träd som är biologiskt värdefulla, men även död ved i olika former. Det finns även ett inslag av lövträd och död lövved.

Reservatet invigdes den 23 juni 2011 av landshövding Elizabeth Nilsson.

Under 2012 har två våtmarker återskapats på gammal odlingsmark kring den gamla torpgrunden Trankärr, utmed den gamla timmervägen, som skär tvärs igenom reservatet.
Skogen har en orörd karaktär. Foto: Henry Stahre

Mer information:

Beslut

Skötselplan

 

Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.