Kvädöfjärden naturreservat***

På Kvädö finns goda möjligheter att uppleva storslagen natur på nära håll. Kvädöfjärdens naturreservat är det tredje största reservatet i Östergötland.

Kvädö - utsikt i vacker skärgårdsmiljö. Foto: Bo GustafssonNaturreservatet Kvädöfjärden bildades år 2007 som Östergötlands första marina naturreservat. Reservatet består delvis av de tidigare naturreservaten Kvädö och Licknevarpefjärden.

Reservatet är unikt med sin mosaik av skärgårdsnatur, barrskog, eklandskap och ett rikt kulturlandskap. På grunda vattenområden finns ett spännande växt- och djurliv och en betydande fiskyngelproduktion.

Kvädöfjärden har stor betydelse för djurlivet i skärgården, många arter förökar sig och växer upp i dessa vatten. Vattenmiljön är relativt opåverkad och här finns livskraftiga bestånd av blåstång, ålgräs och kransalger.

Ute i övärlden finns ett rikt fågelliv med både flytt- och häckfåglar. Från landsidan kan du även uppleva orörd och urskogsartad barrskog.

Kvädöhalvön har en lång och flikig kust med stränder, som ofta är höga och klippiga. Här och var finns mjukt rundade klipphällar där det går bra att bada och sola.

På de södra delarna av halvön växer en orörd och urskogsartad barrskog. Barrskogarnas struktur visar att dessa har präglats av återkommande skogsbränder som förr var vanligt i trakten.

I norr finns också värdefulla lövskogspartier bland annat två lundar där ek, hassel och björk växer. Lundarna ligger på en så kallad skalgrusbank. På Kvädö finns även ett vackert odlingslandskap med skärgårdskaraktär.

Marken brukas av arrendatorn på Kvädö gård. Ofta är de uppodlade fälten omgivna av en bård med ekskog, som hyser en artrik flora. Kulturlandskapet vårdas av betande djur. Övärlden öster om Kvädöhalvön består av både trädbevuxna och kala kobbar och skär.

 

Naturreservatet ska bevara och vårda rika marina miljöer och ytterskärgård med äldre barrskogar och kulturlandskap. Områdets orördhet och tysta prägel ska behållas.

Syftet ska nås genom att förhindra exploatering och mänsklig påverkan av de marina miljöerna. Reservatet undantas från till exempel muddring, trålfiske och fiskodling. I Licknevarpefjärden, en del av reservatet, råder förbud mot fritidsfiske och att köra med motorbåt.

Här finns inte mindre än 52 olika undervattenväxter och 35 olika fiskarter. Denna del av skärgården har en särskilt fin vattenkvalitet och är ett så kallat referensområde för miljöövervakning av fisk och miljögifter.

Fågellivet i arkipelagen är rikt med bland annat ejder och svärta. En del av öarna är fågelskyddsområden. Skyddade öar är markerade med skyltar som anger när tillträdesförbud råder. På Kvädö Rotskär finns stora öppna lavklädda hällmarker. Härifrån har du en storslagen utsikt över den omgivande skärgården.

Skogsbete på Kvädö. Foto: Jens Johannesson

Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor

Life Coast Benefit


Det här reservatet ingår i EU-projektet Life Coast Benefit.