Väversunda besöksområde i Tåkerns naturreservat

Vid Väversunda besöksområde vid Tåkerns västra strand finns den stora Väversundamaden. Maden är bevuxen med starr, gräs och örter. Den största delen av ängen nyttjas som slåtteräng, medan andra delar betas av nötkreatur. Slåttern som förr gjordes med lie, sker idag med traktorburna slåttermaskiner. Utanför maden breder väldiga vassområden ut sig.
Grågås med ungar. Foto: Lars Gezelius

Besöksområdet vid Väversunda är det senast tillkomna besöksområdet vid sjön. Här, i Tåkerns västra del, finns de allra största sammanhängande vassområdena. Eftersom vassarna är så stora kan man utan att försämra miljön för fåglarna, tillåta att en del vass skördas under vintern. Den skördade vassen används som takläggningsmaterial. Till exempel har all vass – cirka 30 miljoner vasstrån – som klär in naturum Tåkern skördats här.

Vid besöksområdet finns en plattform som ger dig en bra överblick över maden. På våren kan du se tofsvipor, rödbenor och enkelbeckasiner spela över ängarna. Senare under våren vallar grågässen sina ungar här. Har du tur kan du även höra småfläckig sumphöna och rördrom.

 

Ängsnycklar. Foto: Veronica Axelsson
Ängen är viktig som rast- och häckplats för fåglarna, men den har även botaniska värden. Här växer bland annat ängsnycklar, vaxnycklar, ängsvädd, darrgräs, gökblomster och hirsstarr.