Tåkern naturreservat***

Tåkern är en internationellt värdefull fågelsjö, populär bland både fåglar och människor. På de omgivande strandängarna finns också en fin flora med orkidéer och majvivor. Vid sjön finns fyra besöksområden för att underlätta för dig som besökare. Alla fyra besöksområden har fågeltorn.

Grågås med ungar. Foto: Lars Gezelius

Rikt fågelliv

Tåkern är idag en av Nordeuropas mest betydelsefulla häcknings- och rastplatser för många fågelarter. Hittills har 278 fågelarter setts vid sjön.

Runt 130 fågelarter häckar i Tåkern, som till exempel skrattmås, rördrom, skäggmes, brun kärrhök och trastsångare. Även rariteter som svarttärna och vassångare häckar sparsamt i Tåkern.

Vid Tåkern finns norra Europas största vassområde som upptar en yta motsvarande cirka 2400 fotbollsplaner. Tåkern sänktes 1842-1844 med 1,7 meter. Det blev startskottet för fågelsjön Tåkern. Vattendjupet blev efter sänkningen endast 0,8 meter. Vassarna runt sjön började breda ut sig och strandängarna runt sjön var välbetade.

Fina strandängar

Tåkerns strandängar omfattar drygt 450 hektar. De har skapats genom att den mark som kom fram vid sjösänkningen år 1844 sedan dess har hävdats genom bete eller slåtter.

Strandängarna är så kallade kalkfuktängar med en mycket artrik flora. Här finns majvivor och ett flertal orkidéarter, till exempel flugblomster, ängsnycklar och honungsblomster.

För att bevara strandängarnas mångfald och förhindra igenväxning är det viktigt att de ständigt hävdas genom bete eller slåtter. De allra flesta strandängarna sköts med hjälp av betesdjur. Varje år betar cirka 800 djur vid sjön, mestadels nötdjur. En mindre del av arealen, cirka 25 hektar, sköts med hjälp av slåtter.

Utöver bete och slåtter krävs även andra insatser i form av röjning av sly och buskar. Totalt krävs det stora insatser för att upprätthålla Tåkerns kulturskapade naturvärden. Skötseln bekostas av Naturvårdsverket och Tåkernfonden.

 

För att inte störa fåglarnas häckning är det förbjudet att vistas inom reservatet under tiden 1/4-30/6. Särskilt markerade vägar, besöksområden och vandringsleder är dock undantagna från förbudet.

Den 25 maj 2012 invigdes besökscentret naturum Tåkern - Sveriges vassaste naturum - vid besöksområde Glänås.


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

Mera info om Naturum Tåkern hittar du här

Guidningar i Östergötland 2017

 

 

Mer information om Tåkern

Stiftelsen Tåkernfonden

Södra Sveriges fågelmarker
(pdf 1,9 MB)

 

Tåkern nature reserve

This page in english

This page in english