Missjö naturreservat

Missjö naturreservat är beläget inom en av Sveriges mest finskurna skärgårdar och sträcker sig från Yttre Olsön i väster och cirka en landmil österut mot öppna havet där Norrbådarna är de sista skären. Området består av en stor mängd öar, kobbar och skär som blir allt kalare ju längre ut mot öppet hav man kommer.

Dänningskär i Missjö naturreservat.

De inre delarna Yttre Olsön och Missjö ligger i mellanskärgården. Utmärkande för mellanskärgården är arkipelager bestående av ett antal mindre öar och skär och däremellan liggande ganska stora och öppna fjärdar. Öarna i arkipelagerna domineras av ris- och lavsamhällen och mager hällmarkstallskog.

På Yttre Olsön och Missjö finns dock ett ganska stort inslag av ek och lundvegetation tack vare jordtäcket som är djupare. Här finns rester av odlingslandskap och betesmarker som är i hävd. Några av de små skären fårbetas även de.

Ytterskärgården kännetecknas av kala fågelgödslade kobbar och skär. Fåglarnas kväverika spillning har gett upphov till en speciell och artrik flora, till exempel strandbaldersbrå, gräslök, styvmorsviol, vänderot, gul fetknopp och kärleksört.

Kring hällkaren lyser fackelblomstren. Andra arter som man finner här är vejde, klibbglim och dansk skörbjuggört. Bland lavarna märks framförallt orangegul vägglav och på hällarnas topp fågelbergsbrosklav.

Vy från Missjö. Foto: Bo Gustafsson.

Kring flertalet öar finns ett blåstångbälte. I reservatets västra del växer blåstången till cirka 1 meters djup och längre åt öster till cirka 1,5 meter. En förhållandevis stor del av vattenområdet utgörs av grundbottnar – dvs. grundare än 3 meter.

Reservatet har ett rikt fågelliv. Här finns en blandning av insjöarter och marina fågelarter. På de yttre bådarna häckar labb, svärta, roskarl och tobisgrissla. Övriga häckande sjöfågelarter är grågås, kanadagås, knölsvan, gravand, vigg, skäggdopping, havstrut, gråtrut, fiskmås, skrattmås, silvertärna, fisktärna, storskrak, småskrake och strandskata.

Vid Norrbådarna och Ådskär ses säl regelbundet.

 

Mera information:
Foton
Beslut om Missjö naturreservat

Skötsel- och bevarandeplan för Missjö naturreservat och Natura 2000-område

Folder om Sankt Anna-Missjö

Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

Life Coast Benefit


Det här reservatet ingår i EU-projektet Life Coast Benefit.