Dyhult

I det effektivt brukade skogslandskapet öster om sjön Strohlången ligger Dyhults naturreservat, ett av länets mindre. Tillsammans med Hälla naturreservat som ligger strax norrut bildar det dock ett mycket stort och skyddsvärt gammelskogsområde. Dyhult är kuperat och karaktäriseras av mager hällmarkstallskog med stort inslag av gamla träd och död ved, barrblandskogar och låglänta blöta tallrismossar.

Gammeltallarna bedöms av Länsstyrelsens områdesskyddare

Området består av en gammelskogsmosaik av 200-250-åriga hällmarkstallskogar omväxlande med tallrismossar och ”tjusor” med granskog och gamla aspar.

Tjädern har valt mossen i reservatets kärna, med omgivande hällar, till sin lekplats. Denna vår största skogshöna är kräsen; bara de finaste pärlorna i våra skogar duger som fortplantningsarena.

Få spår vittnar om att skogen någonsin varit påverkat av skogsbruk.

Reservatets äldre barrskog hyser signalarter som kattfotslav, gammelgranslav och tallticka.

Från Östgötaledens sträckning väster om reservatet finns en liten länk in, reservatsslinga, som du kan följa för att uppleva områdets mångfald och skönhet.

 

Naturskogsartad hällmarkstallskog

Mer information:
Beslutsdokument
Regler för allmänheten
Skötselplan
Skylt om Dyhult naturreservat

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.