Svensksundsviken***

Utsikt från utsiktsberget norr om Svensksunds gård. Foto: Kurt Adolfsson.
Kring Svensksundsviken utbreder sig strandängar som sägs vara de mest vidsträckta utmed hela östersjökusten. Under höst och vår rastar stora mängder flyttfåglar här. Sommartid kan du se häckande fåglar på maderna och i vassarna utmed viken.
Betande djur , Svensksundsvikens strandängar. Foto: Bo Gustafsson.

Svensksundsviken är en grund havsvik med ett tjugotal öar. Utmed vikens stränder ligger vidsträckta, betade strandängar, vassområden och torrbackar med enbuskar. Här och var finns också ekhagmarker. Vissa av öarna ska utvecklas till naturskog. 

Fågellivet vid Svensksundsviken är mycket rikt. Sammanlagt har drygt 230 fågelarter setts här. Under vår och höst är viken rastplats för många flyttfåglar, framför allt vadarfåglar, änder och gäss. För grågäss och fjällgäss är den en av de viktigaste rastplatserna i södra Sverige.

Det finns också många fåglar som häckar i vassarna och på de vidsträckta strandängarna. Du kan bland annat se vadarfåglar som rödbena, tofsvipa och den vackra storspoven med sin långa böjda näbb. Ibland kan man även skåda en ansamling av havsörnar.

Växtligheten på strandängarna är anpassad till ett liv nära havet. Här finner du bland annat det lågvuxna salttåget, strandkrypan, gulkämparna och den violetta högvuxna strandastern. Förr i tiden var havsstrandängarna vid Svensksundsviken viktiga slåtter- och betesmarker.

Men än idag brukas markerna väl med slåtter och bete. Detta är nödvändigt för att det värdefulla växt- och djurlivet ska fortleva.


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor

Guidningar i Östergötland 2018

 

 

Vägvisning, kartor och fakta

Svensksundsviken pdf (0,7 Mb)