Stockgölen

Svartgölen ligger i östra kanten av naturreservatet.
Stockgölens naturreservat utgörs av ett stycke Kolmårdsnatur med hällmarkstallskogar, snirklande blötkärr och skvattrammossar, skogstjärnar; Svartgöl, samt stråk av långsamt växande granskogar. Tillsammans med intilliggande Orrkojgölarnas naturreservat utgör de en mycket skyddsvärd del av Kolmården.

Här skyddas viktiga biotoper för tjädern, gammelskogens karaktärsfågel, som hittat spelplatser på hällmarkerna kring skvattrammossarna. Orrkojgölen med sina öppna mossplan är viktig för orren, som söker dessa för vårens spel och fortplantningsskådespel.

Områdets högsta naturvärden är knutna till den gamla senvuxna granskogen och den relativt rika tillgången på död ved. Inslaget av gamla björkar är också påfallande och ovanlig för gamla barrskogar i Götaland.

I södra delen anbefaller skötselplanen naturvårdsbränning för att efterlikna äldre tiders naturliga bränder som präglade Kolmårdens skogar förr. Förvaltningen har under 2013 genomfört restaureringar av delar av områdets tallskogar och täppt igen gamla produktionsdiken och återställt vattenbalansen i en våtmark.

En äldre medeltida väg skär genom området och rester från förr i form av kolbottnar och tjärdalar finns här och där i området. Kolmården betyder just "bränd skog", och syftar på både den naturliga skogsbrandsdynamiken, men även på kolningens och tjärbränningens kraftiga inverkan på områdets skogar. 

Reservatet har avsatts i samarbete med Sveaskog. 

Stockgölens naturreservat. Foto: Jens Johannesson

Mer information:
 Beslutsdokument (1,6 Mb)
 Skötselplan (1,2 Mb)

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.