Södra Lunda naturreservat

Stora Utterklabben mot Södra Lunda. Foto: Jens Johannesson.
Södra Lunda ligger i yttre delen av Arkösunds skärgård. Större delen av reservatet utgörs av vattenområden.

Södra Lunda är en del av de idag sammanhängande Lundaöarna där även Mellre Lunda och Lunda ingår. På Södra Lunda finns äldre tallskog samt exponerade hällmarker. I reservatet ingår även ett tiotal mindre öar och skär, i huvudsak kala.

På Utterklabbarna finns en omväxlande ytterskärgårdsflora som på Låga Utterklabben har viss prägel av fågelgödsling. En del av de mindre öarna omges av grundområden men huvuddelen av reservatets vattenytor är djupare än 6 meter.

Berggrunden domineras av rödlätt gnejs med inslag av hornbländekristaller (rödlätt hornbländegnejs). På bland annat Utterklabbarna förekommer vackra veckade bergavsnitt där vissa delar vittrat bort, andra kvarstår som små åsar.

Höga Utterklabben uppvisar typiska stöt- och läsidor formade av inlandsisen. På sydvästra delen av Södra Lunda finns ett mindre klapperområde. Trots litenheten är klappret väl utvecklat och illustrativt, här har under lång tids vågpåverkan formats likstora rundade stenar till ett ”stentorg”.

Jordarterna är sparsamt representerade, det mesta är bortspolat av havet. I nordligaste delen av reservatet märks ett avsnitt med grovmo och sand samt mot öster glacial lera. Grovmo­avsnittet sammanfaller med en gles grov tallskog av beteskaraktär medan det på leran växer en fuktig lövrik skog.

Vidare finns ett litet mosseavsnitt i en sumpskog på södra delen av Södra Lunda men i övrigt är jordlagren för tunna för att registreras på jordartskartan. Morän förekommer ändå i liten utsträckning och det indikeras ofta av ett litet graninslag i den annars talldominerade skogen.

Gammelskog på Södra Lunda. Foto: Jens Johannesson

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.