Sätramarken

Barrskog i Sätramarkens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen
Sätramarkens naturreservat är ett fuktigt bäckravinsområde med små sumpskogar och källmiljöer där grov granskog dominerar och i söder branter med grov vidgrenig ädellövskog. Ett stort antal signalarter och rödlistade arter av mossor, lavar, svampar och kärlväxter har påträffats i området. Tillsammans med Ågelsjöns branter ner mot Hults Bruk utgör reservatet ett mycket skydds- och besöksvärtvärt område i Kolmårdsskogarna.

Främst förekommer äldre grandominerad skog, med inslag av asp i branterna och al i fuktiga svackor. Skogen hyser krävande mossor, lavar och svampar. På granlågor påträffas ovanliga arter som vedtrappmossa, vedticka och kornig nållav. Aspar i branterna hyser bland annat den mycket sällsynta västliga njurlaven.

En bäckdal löper genom nordöstra delen av reservatet. Här och på ytterligare några platser i reservatet finns skogklädda mindre myrmarker. Vid bäcken finns också värdefulla källmiljöer. Området kring bäcken, källmiljöerna och sumpskogarna har en rik kärlväxtflora med bland annat kärrbräken, korallrot och Jungfru Marie nycklar.

Längst i söder finns hällmarker och sydvända små rasbranter med ädellövskog. Mycket gamla och grova och vidgreniga ekar, som nyligen frihuggits från inväxande barrträd, och andra ädellövträd hyser en mycket rik och värdefull lav- och mossflora med ovanliga arter, till exempel lunglav, gulpudrad blekspik och grov fjädermossa. På friskare mark nedanför branterna är floran rik med lundväxter som trolldruva, underviol och ormbär.

Området ger möjlighet till upplevelse av en relativt orörd gammal barrskog. Reservatstavlan står ute vid Långgölen. Därifrån tar man sig per fot in till reservatet. En liten reservatsslinga visar dig en trevlig stig runt reservatet. Längst ner vid Ågelsjön finns en liten enkel grillplats med vedförråd vid sjön.

 

Vy över Sätramarken. Foto: Henry Stahre

Mer information:
Beslutsdokument
Regler för allmänheten
Skötselplan
Skylt om Sätramarkens naturreservat

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.