Orrkojgölarna naturreservat

Tallskogar och myrmarker omger Orrkojgölarna. Foto: Jens Johannesson
Orrkojgölarna utgör en mycket värdefull myrmosaik med omväxlande små sjöar, öppna myrmarker, skvattramtallskog och äldre barrskog. Området skyddades i mitten på förra seklet av dåvarande ägaren Domänverket som ett så kallat domänreservat innan det blev naturreservat. Har finns en stor mångfald av växter och djur knutna till myr- och natur­skogsmiljöer.

De orörda myrmarkerna består av svagt välvda mosseytor och topogena (plana) kärr. Myrmarkerna  täcker knappt halva arealen av reservatet. De är bevuxna med bland annat olika vitmossor, björnmossor och risvegetation som domineras av skvattram. Stora delar av mossen är bevuxen med tallskog men helt öppna ytor finns också.

I laggen som omger mosseytorna är vegetationen rikare med bland annat gräs- och starrvegetation. Kring skogstjärnarna finns öppna mosseytor som domineras av olika vitmossor men även gräs och starr förekommer.

Kärret är till stor del öppet men ett mindre område med lövskog, där björk dominerar, finns också. Gräs- och starrvegetation dominerar i fältskiktet. Mitt i kärret ligger en öppen göl.

 

På fastmarken inom naturreservatet växer mestadels hällmarkstallskog. En vanlig naturtyp är också tallskog som en gång är påverkad av avverkning där det står ett ganska glest bestånd av cirka 200-årig tall kvar. Många träd bär spår av brandskador, så kallade brandljud.

Mellan de gamla träden växer en tät ungskog av 40-50-årig tall. Öster om Stora Blankgölen rasade en mindre skogsbrand 2009 (förmodad dåligt släckt brasa). Förhoppningsvis kommer Länsstyrelsen kunna anlägga en naturvårdsbrand inom reservatets gränser om några år.

Från reservatets P-plats kan man följa en vandringsled ner till Stora Blankgölen runt mossarna och tillbaka. En grillplats finns vid parkeringen.

 

Mera information: 
Foton
Regler för allmänheten i Orrkojgölarnas naturreservat
Beslut om Orrkojgölarnas naturreservat
Bevarandeplan för Natura 2000-området Orrkojgölarna
Skötselplan för Orrkojgölarnas naturreservat

 

 

Padda på vitmossa. Foto: Kurt Adolfsson
Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.