Lunnsjöskogen

Gammeltallar vid våtmarken.
Lunnsjöskogens naturreservat ligger mitt i det natur- och friluftsintressanta området mellan Kvillingeslätten, Jursla och skidbacken vid Hultsbruk. Hela skogsområdet genomsyras av leder och vandringsstigar.

Naturreservatet är kuperat med hällmarkstallskogar, små branter, fuktiga sänkor med granskog och sumpskogar av löv. I risvegetation är bland annat blåbär och skvattram vanliga. Vidare finns här skogskovall, liljekonvalj, ekorrbär, skogsstjärna, vitsippa, skogsfräken, svinrot och hjortron. Olika mossor förekommer.

Buskar av brakved, pors och viden är vanligt förekommande i de fuktigare kärrartade delarna av reservatet. Inom flera områden i reservatet har produktivt skogsbruk tidigare bedrivits. Dock bryts monotonin oftast av de kvarlämnade jätteträden av 200 år och äldre tallar som finns här och var i skogen.

I den mellersta delen av området ligger en större sumpskog med tall och björk som dominerande trädslag. I sumpskogen finns ett relativt stort inslag av död ved.

I anslutning till Lunnsjön finns mjukmattor av vitmossor. Myrmarkerna är öppna eller glest bevuxna med låga tallar och skvattram.

I de mer höglänta delarna av skogsreservatet dominerar hällmarkstallskog med renlavar, islandslav, fönsterlav, pigglav, mjölon och ljung. Här och var växer enbuskar. Vid inventering av nyckelbiotoper inom området hittades följande arter skriftlav, kolflarnslav, skuggblåslav,  gammelgranslav, korktaggsvampar, tallticka, blåmossa och långfliksmossa.

Från reservatets P-plats norr om Igelsjön går en vandringsled fram till och runt reservatet. I en glänta vid P-platsen finns ett bord för den trötte och fikasugne vandraren. Naturreservatet är Östergötlands enda där jakt på klöv- och småvilt inte bedrivs.

 

Lunnsjöskogens naturreservat. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.