Kokärret naturreservat

Barrskogen i Kokärrets gammelskog. Foto: Henry Stahre
Skogsområdet med den 150-åriga barrblandskogen som är avsatt från Lösings Häradsallmänning har i stort sett varit undantaget modernt skogbruk. Den är representativ för blåbärstallskog med graninslag i Kolmården. Ett blött stråk med sumpskog går igenom hela området. I området finns en stor och välbevarad varggrop.    

Kolmården betyder just "bränd skog", och syftar just på fenomenen dels att skogarna i denna del av Östergötland brann naturligt och ofta (vart 30:e till 50:e år), dels att skogshistoriskt kolade man mycket i dessa skogar, det vill säga avverkade klen skog och reste kolmilor för kolframställning till masugnsbränningen vid järnbruken. I reservatet finns åtminstone en gammal kolbotten från denna epok, markerad vid vandringsslingan.

Kokärret är en fin representativ Kolmårdsskog av äldre barrblandskog som är präglad av skogsbrand och skogshistoria. På hällmarkerna kring sumpskogarna finns en tjäderlekplats. Spår efter tretåiga hackspettens savhackande i granbark syns på träd.

Strukturen med död ved är inte så stor men tillräcklig för den rödlistade ulltickan. Gammelgranslav och kattfotslav finns på levande granar och stora kuddar av blåmossa och vågig sidenlav på marken. Den sällsynta garnlaven växer på grangrenar.

Från P-platsen vid Erikslunds naturreservat (Nunnebanan) kan man vandra genom reservatet via varggropen ner till Sörmlandsleden vid Nöden. En liten extraslinga går in i skogen söder om sumpskogsstråket och passerar en gammal kolbotten.

 

Kokärrets naturreservat. Foto: Henry Stahre

Mer information:
Beslut om Kokärrets naturreservat
Skötselplan över Kokärrets naturreservat
Skylt om Kokärrets naturreservat

 

Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.