Hinnerstorp naturreservat

I Hinnerstorps naturreservat växer en unik, riktigt gammal hällmarkstallskog på flera urbergshöjder. På tre av höjderna finns reservatets högsta naturvärden med bland annat riktiga "pansarbarks"gammeltallar som växt på platsen i 300 - 400 år. Den gamla skogen med imponerande gamla träd är en upplevelse att besöka även om området ligger lite isolerat.
En död gammal tall. Död ved är viktigt för många organismer i naturen.

De högsta biologiska värdena i reservatet är knutna till den 300-400-åriga gamla, glesa tallskogen. I de äldsta skogspartierna finns det rikligt med såväl stående som liggande döda träd. I dessa skogar lever bland annat den rödlistade skalbaggsarten reliktbock. Reliktbock är liksom många av skogsekosystemens hotade arter beroende av gamla träd och död ved.  

Naturreservatet har lång kontinuitet som skogsmark. området har varit tallskog sedan 1600-talet, eller ännu längre. Tallar med brandljud (delvis läkt brandskada) visar att det tidigare förekommit skogsbrand i reservatet. Redan på 1960-talet avsattes här på frivillig grund av Östkinds Häradsallmänning ett så kallat naturminne på cirka 1 hektar. Detta har nu utökats till ett reservat om cirka 20 ha.

I Hinnerstorps naturreservat finns också naturvärden knutna till gran. Mellan höjderna ligger svackor med drygt 100-åriga barrskogar. I dessa skogar finns ofta sumpskogar som domineras av gran.På äldre granar i skogen förekommer gammelgranslav och kattfotslav. Brandticka är också funnen på en liggande död gran i reservatet. Brandticka är en vedsvamp som är en hotad art.   Arealen sumpskog har tidigare varit något större men har minskat till följd av skogsdikningar längre tillbaka i tiden.

 


Mer information:

Beslutsdokument
Skötselplan

 

Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.