Getåravinen naturreservat

Getåravinen. Foto: Eva Siljeholm
Getåravinen, en djup ravin med en slingrande bäck i botten, är omgiven av gammal gran och tallskog. Här kan du som besökare ströva på stigar, höra bäckens strömmande ljud och kanske ha turen att få se ovanliga fiskar som öring eller den färgglada fågeln kungsfiskaren.

Den gamla ramsan "Fågel-fisk eller mitt emellan" passar väl in på Getåravinen, här finns även en rik växtlighet av mossor, lavar och örter som trivs i ravinens fuktiga miljöer.

Getåravinen är en magnifikt bildad sprickzon som ligger i vinkel mot Bråvikenförkastningen. Sprickzonen vid Getå bildades innan Bråvikenförkastningen. Under årmiljonerna utvidgades sprickan genom inlandsisarna. I samband med den senaste isavsmältningen avsattes upp till 20 meter mäktiga finsediment (sand-mjäla) i ravinen. När sedan landet höjde sig ur havet, kom bäcken att erodera ned en ravin genom sedimenten, på sina ställen ända ner till morän och berg. Den av bäcken nedskurna ravinen är ett av de geologiska värdena.

Getåbäcken har ett naturligt och bitvis meandrande lopp och en väl fungerande kantzon med skuggande träd och buskar. Strömförhållandena är varierande med en hög andel strömmande sträckor.

Havsvandrande öring, flodnejonöga och bäcknejonöga samt den försurningskänsliga märlkräftan förekommer i bäcken. Kungsfiskare har häckat vid några tillfällen i nedre delen av bäcken. Ån utnyttjas flitigt som rastlokal för strömstare, speciellt vintertid.

Getåravinen var en gång en öppen betad ängsmark men planterades i slutet av 1800-talet. Skogen i ravinen är som helhet mångformig och domineras av en ca 130-årig grov och imponerande högvuxen granskog. Löv med underväxt av hassel förekommer framförallt i ravinens södra del. Närmare turisthotellet står några magnifika ekar, tillsammans med gamla hasselbuketter.

I den fuktiga lundmiljön trivs flera känsliga och krävande kärlväxter som strutbräken, lundstjärnblomma, knärot, trolldruva, storrams och gullpudra som växer i ravinen. I området finns även en rik mossflora med den missgynnade gröna sköldmossan samt stubbspretmossa, långflikmossa, flagellkvastmossa, trubbfjädermossa och lysmossa. Av lavar finner man bland annat kornig nållav och glansfläck.

På östra sidan om vägen, kring biflödet Stordalsbäcken, dominerar gammal tallskog på de högre belägna, magrare delarna medan granen blir vanligare närmre bäckfåran.

Foto: Eva Siljeholm

Mer information:

Beslut om Getåravinens naturreservat

Skötselplan över Getåravinens naturreservat

 

Förvaltare:

Norrköpings kommun, se deras hemsida.

 

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.