Fjällmossen naturreservat***

Vandringsleden "Brandstigen". Foto: Jens Johannesson
I hjärtat av Kolmården på ömse sidor gränsen mellan Östergötland och Sörmland ligger en av Sydsveriges största orörda myrmosaikmarker. Nästan 800 ha är här skyddat i Fjällmossens naturreservat. Möt den storslagna naturen via Sörmlandsledens slingrande led, lövsjöstigen, brandstigen eller gammeltallstigen och njut av en av landets "tystaste" platser.

Största delen av reservatet består av öppen myrmark. Skogen runt myren är varierad och barrskogen domineras av tall. Det finns både ung och riktigt gammal skog.

Ute på mossen ligger flera skogsklädda ”öar” och "uddar", oftast med lågvuxen tallskog. Honungsholmen utmärker sig med brandpräglad 300-400-årig tallskog. Få motsvarigheter till denna skog finns i Östergötland. 

När du passerar över spängerna norr om Honungsholmen ser du det konkreta resultatet av Addmire-projektets vegetationsröjningar på över 100 hektar. Nu syns återigen Fjällmossens storhet när tallslyet försvunnit. Naturvårdsbränningar har genomförts på Stora Holmen (2010) och norr om Honungsholmen (2013).

Torvtäkt för bränntorv har i mindre skala bedrivits på två områden av Fjällmossen. Dels i myrens ostligaste del, dels i myrens västligaste delar. Dessa torvtäkter var gamla redan 1922 då en torvundersökning gjordes på myren. 

Länsstyrelsen har lagt stora resurser på att lägga igen dessa gamla torvtäkter och diken för att återupprätta de hydrologiska värdena på mossen (Addmire-projektet), med mycket goda resultat.

 

Honungsholmen. Foto: Kurt Adolfsson

Typiska myrmarksfåglar som noterats vid Fjällmossen är orre, storspov, skogssnäppa, rödbena, grönbena, trädpiplärka och ängspiplärka. En mycket ovanlig orkide, mossnycklar, finns på flera håll på myren.

Större delen av Fjällmossen är ett så kallat fattigkärr. Vattnet har passerat genom mineraljord innan det kommit ut på myren. Men i väst och sydost, längs kanterna och i mitten ligger mossepartier, det vill säga sådana myrområden som får sin fuktighet enbart från nederbörden. Här och var finns så kallad öblandmyr som är en mosaik av mosse- och kärrpartier. 

Att växa på myrmark är mycket krävande, vilket inte många växter klarar med framgång. Därför hittar man inte så många olika arter här. Men några är specialiserade på att uthärda. Här växer tuvsäv som här har en av sina få östsvenska växtlokaler. Andra intressanta arter är brunag och strängstarr.

Mossarna på Fjällmossen är utbildade som tallrismossar där hela mosseplanet är bevuxet med gles och lågvuxen tallskog. På marken växer ris som skvattram, lingon, kråkbär och ljung. På mossan växer hjortron, tranbär och rosling.

 Naturvårdsbränning

Länsstyrelsen Östergötland utförde naturvårdsbränning den 8 juli 2013 i en ungskog i naturreservatet Fjällmossen. Området ligger mellan sjöarna Stora och Lilla Göljen utmed Sörmlandsleden. Syftet med bränningen är att återställa naturtyper och gynna den biologiska mångfalden.  

 Bränningen genomfördes som planerat efter period av torrt väder och vi fick ett lyckat resultat. Vädret var bra vid bränningstillfället med lite vind och bränningen kunde utföras mycket lugnt och kontrollerat utan några incidenter. Undersökningar kommer att göras i område för att bedöma den biologiska effekten som bränningen har fått.  

På grund av glödbränder i de djupare jordlagren förekommer fortfarande rökbildning och vid vissa tillfällen mindre lågor. Eftersom marken är avbränd runt omkring är det ingen risk för spridning. Området står under bevakning till dess att inga fler glödbränder finns.  

För ytterligare information se här


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor

Enkätundersökning

​Länsstyrelsen genomför under sommaren 2017 en enkätundersökning om Östgötarnas friluftslivsvanor och besök i naturreservat.   

Svara gärna på enkätfrågorna här. Tack!

Guidningar i Östergötland 2018