Styra kalkkärr/Götala kalkfuktäng

Invigning av Styra naturreservat

I Styra naturreservat finns den ovanliga naturtypen kalkkärr (rikkärr). Som namnet låter är det en blöt och kalkrik miljö. I mitten av juni blommar orkidén ängsnycklar som finast i området. Här finns också den hotade smalgrynsnäckan. I reservatet har även en unik restaurering gjorts för att skapa kalkkärr av åkermark.
Orkidén ängsnyckel.

Mitt i Östergötlands slättlandskap ligger Styra. Helt omgivet av uppodlad åkermark ligger naturreservatet som en blommande ö. Området består egentligen av tre olika kalkkärr och en betsmark med inslag av kalkfuktäng.

Södra kärret ingår i Natura 2000-området Götala kalkfuktäng. De högsta floravärdena finns dock i norra kärret, där matjordsskiktet schaktades bort i början av 1970-talet och området planterades med björk. Björken tog sig dåligt i den mycket blöta östra halvan av denna del, och ett kalkkärr har spontant utvecklats sedan dess. Idag förekommer rikliga orkidébestånd med ängsnycklar, blodnycklar, skogsnycklar och kärrknipprot i norra kärret. I maj blommar majvivorna och tätörten.

Även landsnäcksfauna är rik med mycket täta bestånd av rikkärrsarten ”kärrpuppsnäcka” (Pupilla pratensis). Den ovanliga arten smalgrynsnäcka (Vertigo angustior) förekommer med ett litet bestånd i södra kärret (senast dokumenterad 2005).

 

En tuva med ängsnycklar har planterats in på den schaktade marken. Foto: Henry Stahre

Mellan det södra och norra kärret ingår även en bit före detta åkermark i reservatet. År 2013 schaktades matjorden bort från denna yta för att på så sätt återskapa ett kalkkärr. När matjordslagret togs bort blottades den kalkrika mineraljorden under. Här hoppas vi nu kunna följa hur kalkkärrsväxterna och grynsnäckorna etabelerar sig i området och knyter samman det södra kärret med det norra.

En förutsättning för att området ska behålla sina höga naturvärden är att det hävdas. Det södra kärret slåttras en gång om året och större delen av området betas av markägarens får. Men det går bra att ta sig in i hagarna via grindar. Glöm inte att stänga dem efter dig bara!

 

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.