Stora Boda naturreservat

Foto: Annika Forsslund. Gammeltallar med pansarbark i hällmarkskanten.
Området ingår i ett kluster av värdefulla skogsområden som karakteriseras av häll- och myrmosaiker med mestadels mager barrnaturskog. I naturreservatet finns även ett höjdparti och inslag av näringsrikare mark. Naturvärdena är knutna till de långsamt växande granarna, de gamla tallarna och den multnande veden av framförallt tall. Området är även ett viktigt reproduktionsområde för tjäder.
Foto: Annika Forsslund. Stammen av en håltall i frögrunden och en äldre tallkrona i bakgrunden.

Reservatet är drygt 60 hektar och ligger 10 kilometer norr om Kristbergs kyrka i Motala kommun.

Skogens fåglar 

Reservatet är ett riktigt skogsfågelområde. Under vårvintern kan besökaren, med lite tur, få höra ugglor och orrspel. Lite längre fram på vårkanten är det tjäderspelens tid och därefter tar barrskogens sångfåglar vid med dubbeltrast, trädlärka, trädpiplärka och rödstjärt bland annat. Under varma juni nätter kan ljudet av nattskärrans urtidsliknande, surrande ljud höras över hällmarkerna.

 

Gillar du att ströva omkring länge i skogen är det här en plats för dig!

Genom reservatets norra del går en vandringsled som samordnas med tre andra naturreservat och Sveaskogs mark däremellan. Leden samanlagda längd är på knappt 1,2 mil så den som vill kan vandra under en hel dag och njuta av skogens liv och få motion på samma gång. med stövlar på är det lätt att ta sig runt i området. Naturen växlar mellan skog, bara hällar och myr. I söder finns även ett höjdparti med utsikt över skogarna söderut mot sjön Stråken.

En person tittar vedsvampar under en granlåga i en mossig gransluttning rik på granved.

Veden är viktig

Granbarkborrarnas härjningar, under populationstopparna 2007-2008, i reservatets södra del, kan verka både spännande och skrämmande. Det finns stora partier med döda granar som bland annat uppskattats av tretåig hackspett.

Med tiden kommer torrgranarna att falla och bilda stora vedbrötar, som vittnar om naturens krafter. Dessa vedmängder blir till speciella klätterställningar som med stor sannolikhet kommer att härbärgera rara vedsvampar i framtiden.

Den döda veden ger både mat och husrum till en rad arter som har det svårt i de hårt brukade skogarna. I Stora Boda lever bland annat den exklusiva och rödlistade tallinsekten raggbock. På hårt tärda tallågor kan man finna den hotade dvärgbägarlaven och signalarterna flagellkvastmossa, strecklav, vedflamlav med flera.

 

Mer information:
Belsut om Stora Boda naturreservat
Beslutskarta
Regler för allmänheten i reservatet
Skötselplan för Stora Boda naturreservat
Skylt om Stora Boda naturreservat

 

Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

 Vandringsled

Skylt med ledkarta.