Lustigkulle

Lustigkulle naturreservat omfattar en stor skogbevuxen kulle som höjer sig cirka 30 meter över de omgivande flacka åkermarkerna. De äldsta träden är mycket gamla.

Det mest framträdande på Lustigkulle är de grova tallarna och de gamla granarna. De äldsta träden är troligen ca 300 år gamla. Flera av tallarna är riktigt grova och tittar du närmare kan du se kläckhål efter skalbaggslarver som krupit ut ur den grova barken. På de norra delarna av kullen dominerar tall och gran och söderut blandas barrskogen med mer lövträd, till exempel ek.

Här finns en karakteristisk skogsflora med gott om blåbär på de lite fuktigare markerna. På torrare mark växer mycket lingon. Vidare finns bland annat harsyra, björkpyrola, smultron, stenbär, ekorrbär och vårfryle. Här och var växer buskar av skogsolvon och skogslönn.

Lustigkulle ligger en kilometer norr om Karlsby samhälle på vägen mot Godegård. Enligt ortnamnsarkivet omnämndes området första gången 1386 och kallades då för Kalfsbygd. 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.