Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat. Foto: Kurt Adolfsson.
Lustigkulle naturreservat omfattar en stor skogbevuxen kulle som höjer sig cirka 30 meter över de omgivande flacka åkermarkerna. De äldsta träden är mycket gamla.

Området ligger en kilometer norr om Karlsby samhälle på vägen mot Godegård. sär bevuxet med grov tall- och granskog. De äldsta träden är mellan 200 och 300 år gamla. På de norra delarna av kullen dominerar gran och i övrigt växer framför allt tall.

Här finns en karakteristisk skogsflora med gott om blåbär på de lite fuktigare markerna. På torrare mark växer mycket lingon. Vidare finns bland annat harsyra, björkpyrola, smultron, stenbär, ekorrbär och vårfryle. Här och var växer buskar av skogsolvon och skogslönn.

Enligt ortnamnsarkivet omnämndes området första gången 1386 och kallades då för Kalfsbygd. 

Mer information:
Foton från Lustigkulle domänreservat

Regler för allmänheten
Beslut om Lustigkulle naturreservat
Skötselplan över naturreservatet
Skylt om Lustigkulle naturreservatFörvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.