Kärnskogsmossen naturreservat***

Vandringsled på Kärnskogsmossen
Kärnskogsmossens naturreservat är mest känt för sitt rika fågelliv. Under slutet av april kan man uppleva ett rikligt orrspel vid besöksplatsen vid Bergön. Ljudkulissen från ett 40-tal spelande orrtuppar är en upplevelse som gör det värt att stiga upp i gryningen.
orre

Kärnskogsmossens naturreservat är beläget i Östergötlands och Motala kommuns norra del och gränsar i norr mot Örebro län. Den flacka skogsbygden i vilken reservatet ligger kallas Tyleskogen. Myrmarkerna i reservatet är till övervägande delen öppna eller glest skogbevuxna med tall eller glasbjörk.

Inom reservatet finns en rad välbevarade myrtyper där högmosse och topogena kärr täcker de största ytorna. Den omgivande skogen domineras av tall och gran och i den västra halvan finns lövrika skogsbestånd även på fastmarken.

Reservatet och närområdet är flackt, höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkt är inte mer än ca 25 meter. Området ligger ca 110 meter över havet.

Området är främst känt för sin rika fågelfauna och området ingår också i EU´s nätverk för skyddad natur, Natura 2000, utpekat enligt både fågeldirektivet och habitatdirektivet. Området ingår i myrskyddsplan för Sverige.

Mer information

Regler för allmänheten
Reservatsbeslut
Beslutskarta
Skötselplan

Folder om Kärnsskogsmossens naturreservat

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 

____________________________________________________ 

 På gång!

De öppna myrbiotoperna restaureras genom att småträd röjs och diken däms. Förhoppningsvis kommer fler grönbenor, storspovar och ljungpipare med flera att trivas bättre.

 Logotype för projekt Life to addmire

Vill du veta mer om projektet, klicka på loggan!

 

Naturvårdsbränning i Kärnskogsmossen 2012

 

Den 30:e maj 2012 genomförde Länsstyrelse en naturvårdsbränning i ett skogsparti i Kärnskogsmossens naturreservat. Uttorkningen i marken var tillsammans med väder- och vindförhållandena de rätta och brandförloppet var lugnt och pågick hela kvällen.

Vi tror på ett gott resultat där ny död ved skapats och många tallar överlevt branden. För att följa upp resultaten undersöks nu om brandgynnade insekter kommit till området. Under sommaren 2013 sitter det fällor för flygande insekter i området.

Skogsbrand har historiskt varit mycket vanlig och många arter har anpassat sig och är gynnade eller beroende av brand. I dagens skogar blir brand allt mer ovanligt och samtidigt de arter som är beroende av den. Här i Kärnskogsmossen finns bland annat de rödlistade svamparna tallriska och blåfotad taggsvamp som är gynnade av skogsbrand.

Branden kommer förhoppningsvis även att locka hit brandspecialister som skalbaggen sotsvart praktbagge som känner elden på långt håll och kommer inflygande för att para sig. Har vi riktig tur kanske örten svedjenäva gror från frön som har legat i marken i hundratals år och väntat på brand.

Tallen är anpassad för att överleva brand och kommer efteråt att dominera tillsammans med lövträd som kan etablera sig i den blottade jorden. Skogen kommer att utvecklas på ett naturligt sätt med mycket död ved, varierad täthet och olika trädslag som kommer att ge hög biologisk mångfald.

Naturvårdsbränning måste utföras när det är riktigt torrt i marken därför är det svårt att bestämma datum i förväg. Naturvårdsbränningen utfördes under kontrollerade former av erfarna entreprenörer. Arbetet har skett i samråd med Räddningtjänst, SOS Alarm och brandflyget.  

 

 

 Här kan du se bilder från naturvårdsbränningen

 

 


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor

storbritt_flagga.tif

 Vinterreservat

I detta reservat kan
du göra vinterutflykter

   

Guidningar i Östergötland 2018