Hästtumla tallskog naturreservat

Hästtumla har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre
Hästtumla naturreservat ingår i ett kluster av värdefulla skogsområden som karakteriseras av häll- och myrmosaiker med mager barrnaturskog.

Hästtumla naturreservat är på cirka 33 hektar och ligger tio kilometer norr om Kristbergs kyrka i Motala kommun.

Namnet Hästtumla tallskog härrör sig till tallskogen nära torpet med den tidiga beteckningen Hästtumla. En hästtumla lär i folkmun vara en plats där en häst tumlar runt i gräset.

På häradskartan från perioden 1868-1877 är området markerat som barrskog. Skogen har länge varit i statlig ägo. Området ingår även i kronoparken Karlsby och jakten är därför förbehållen staten och nyttjas bland annat av kungen.

En lätt skogsbrand  berörde en liten del av reservatet i slutet av 1990-talet. Den rödlistade raggbocken hör hemma i denna biotop, liksom den rödlistade dvärgbägarlaven. Både sparvuggla och pärluggla kan höras i reservatet.

Kombinationen av gles hällmarkstallskog och myrmarker gör skogen till en karakteristisk tjäderskog. Orre är en annan skogshöna som finner sig väl tillrätta i skogsmyrmiljön.

Området är lättillgängligt och till största delen lättströvat om bara besökaren har stövlar. Genom en vandringsled på cirka 1,2 mil skapas möjlighet för en lång vandring under en heldag. På så vis kan besökaren tillgodogöra sig naturupplevelser, friluftsliv och motion på samma gång.

 

Tallskog dominerar i reservatet. Foto: Henry Stahre

Mer information:

 Regler för allmänheten
 Reservatsbeslut
 Beslutskarta
Skötselplan

 

Förvaltning
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.