Håleberget

Håleberget Foto: Henry Stahre
I Hålebergets naturreservat kan du ta dig från branternas orörda natur till örtrika skogar och hagmarker. Från bergets högsta topp, 235 meter över havet, har du en vidunderlig utsikt över Omberg och Vättern. Klara dagar kan du se över till Västgötasidan.
blåsippor
Knappt 1 mil norr om Motala ligger Hålebergets naturreservat. Genom reservatet löper en förkastning som gett upphov till mäktiga branter med gammal blandskog och mycket död ved. Eftersom bergsbranter är svårtillgängliga har de av naturliga skäl oftast brukats i mycket liten omfattnig. Därför finns där flera sällsynta och hotade arter som kräver gammal och orörd skog för att kunna leva och fortplanta sig. I Hålebergets naturreservat finns många rödlistade arter av svampar, mossor och lavar. Några som kan nämnas är grön sköldmossa, vedtrappmossa och ullticka.

I dalen nedanför branterna rinner Sätersån fram och vatten tränger upp i små källor och bäckar. Örtrika lundar, med mycket blåsippor, blandas med blöta sumpskogar. Ett bäverdämme har dämt upp Sätersån så att ca 2 ha skog dränkts, och många träd har dött. Detta vattendränkta område med mycket död ved är ett paradis för många sällsynta skalbaggar och andra insekter. 

I reservatets östra del finns många spår efter människans slit i det gamla odlingslandskapet. Bland torpargrunder och gamla vägar finns också levande fornminnen som till exempel växterna stagg och backnejlika som lever kvar sedan liens tid.

 

Vägbeskrivning:
Från Motala åk riksväg 34 norrut en dryg kilometer. Sväng vänster skyltat mot Askersund. Efter 4,5 km sväng höger skyltat mot Hålebergets naturreservat. Följ skyltningen mot reservatet i ytterligare ca 1,5 km.


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.