Flädemo naturreservat

Granskog med multnande ved och ormbunkar.
I Flädemo naturreservat finns värdefulla geologiska formationer och en källpåverkad gammal barrskog med typiska arter.

Naturreservatet ligger i Västra Ny socken, 20 km norr om Motala. Området är 26 hektar stort.

Geologin i Flädemo naturreservat är intressant. De geologiska bildningarna ingår i riksintresset för naturvård, Dansby-Flädemo. Här finns så kallade ändmoräner och en åsrygg som bildades i samband med den förra landisens avsmältning för cirka 11 500 år sedan. 

Flädemo naturreservat karakteriseras idag av barrskogar och tallrismossar. Inslag av åsgranskog och källpåverkad örtrik granskog finns också här. I skogen finns gott om äldre träd, grova lågor (liggande döda träd), högstubbar, torrträd och döende granar som är viktiga miljöer för många av de arter som lever i gamla skogar.

I den näringsrika granskogen i Flädemo naturreservat växer bland annat grönpyrola och trolldruva. I källdrågen finns arter som kärrbräken, stinksyska, knägräs och skogsfräken. Floran i tallrismossarna domineras av skvattram och blåbär.

Naturreservatet hyser flera rödlistade mossor och svampar samt regionalt rödlistade lavar. Dessa hotade arter finns här på grund av de gamla träden och tillgången på död ved. Till de mer sällsynta arterna hör vedtrappmossa, grön sköldmossa och blackticka. De här arterna växer på granlågor. På en asplåga har man hittat den vackra kandelabersvampen.

Signalarter som till exempel grynig blåslav och gammalgranslav förekommer allmänt i reservatet. I den näringsrika granskogen växer olika mossor som mörk husmossa och bollvitmossa.  

Det vedlevande insektslivet i området är sannolikt relativt rikt med tanke på den goda tillgången på död ved som finns i området.

Flädemos naturreservat har höga naturvärden. Foto: Henry Stahre

Mer information:
Regler för allmänheten i reservatet
Beslut om Flädemo naturreservat
Beslutskarta
Skötselplan över Flädemo naturreservat

 

Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.