Fågelmossen

Fågelmossen, Foto: Kurt Adolfsson
På hällmarkerna står tallarna glest och solen letar sig lätt fram till de redan torra markerna. Under vackra sommardagar knastrar den torra renlaven under stövlarna. Men i landskapets sänkor blir marken fuktigare och luften fylls av skvattrammens skarpa doft. Fötterna fjädrar mot vitmossans mjuka underlag och myrmarken öppnar sig framför dina ögon.
Orrtupp. Foto. Kurt Adolfsson

Mitt i Motala kommuns sprickdalslandskap ligger Fågelmossens naturreservat. Det bildades som domänreservat redan 1937, men 1995 blev Fågelmossen naturreservat. Den centrala delen av reservatet består av fuktig, mossbeklädd myrmark som ungefär utgör hälften av reservatets areal. Den andra hälften består av gammal skog som omger myrmarkerna.

 

Sparvuggla. Foto: Kurt Adolfsson

I Fågelmossen blandas de magra och torra höglänta markerna, med sprickdalsänkornas fuktiga partier. På de torra markerna växer tall, medan gran dominerar i de fuktigare områdena. Kombinationen av gammal skog med gamla tallar och öppna fuktiga myrmarker gör Fågelmossen till ett attraktivt tillhåll för både tjäder och orre.

 

Även våra små ugglor; pärluggla och sparvuggla lever i detta område. 


Mer information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (51 kb)
Beslutsdokument pdf (0,8 Mb)
Bevarandeplan Natura 2000 pdf (1,9 Mb)
Skötselplan pdf (3 Mb)


Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

Guidningar i Östergötland 2017