Bredsjömossen

Bredsjömossens naturreservat från ovan. Foto: Bergslagsbild AB.
Naturen i Bredsjömossen bjuder på omväxlande näringsrika och näringsfattiga naturtyper. Exempelvis finns örtrik granskog, sumpskogsmosaik och öppna högmossar.

Naturreservatet är cirka 220 hektar stort och ligger vid Bredsjön 7 kilometer nordost om Godegård kyrka i Motala kommun.

Bredsjömossens naturreservat kan erbjuda upplevelser av vildmark med vidsträckta myrar och mossar omgivna av varierande skog, sumpskogsmosaik, lövskog och doftande skvattramtallmossar.

Här kan man upptäcka spår efter bäverns framfart och höra enkelbeckasinens gnäggande spelflykt medan man strövar utmed någon av de många viltväxlarna som löper över våtmarken och särskilt utmed Bredsjöns strand.

Området har även en fascinerande kulturhistoria med dalkarlar som handgrävt djupa diken, misslyckade försök att vända på sjöns avrinning för att gynna flottning, kavelbroar och stigar för att underlätta och förkorta den långa vandringen till kyrkan med mera.

 

Bredsjömossen i vinterskrud. Foto: Annika Forsslund.

Mer information:

Beslut om Bredsjömossen naturreservat
Beslutskarta
Skötselplan för Bredsjömossen naturreservat

 

Förvaltare:
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

 På gång!

Loggotyp för projekt Life to addmire. 

Under 2014 kommer små tallar att röjas på de öppna myrbiotoperna. Genom att motverka igenväxningen
hoppas vi bl a gynna
grönbena och ljungpipare.

En yta förbereds även för myrslåtter, så att
ängsnycklarna ska trivas.

Vill du veta mer om projektet, klicka på loggan!