Båsebergskogen naturreservat

Båsebergskogen.
I Båsebergskogen växer mycket riktigt gamla tallar och granar. Det finns också rikligt med död ved i naturreservatet.

Båsebergskogen avsattes som naturreservat 2011. Området ligger cirka 5 kilometer nordväst om Godegårds kyrka 

De högsta delarna når cirka 195 meter över havet. Här finns en kuperad barrblandskog av blåbärstyp med inslag av sumpskogspartier. Inslaget av riktigt gamla, ofta långsamt växande tallar och granar är stort och det förekommer också rikligt med död ved i form av gran- och tallågor, torrgranar och torrakor.

I de fuktigare partierna, i sluttningar och sumpskog förekommer gammelgranslav samt kattfotslav på gran. På granlågor i sluttningen växer vedtrappmossa och flagellkvastmossa.

På marken förekommer bland annat svart taggsvamp, dropptaggsvamp, svavelriska, vågig sidenmossa. I östra delen utgörs skogen delvis av igenväxande odlingsmark rik på lövträd och i en sluttning med förekomst av urkalkstensblock växte lökspindelskivling.  

Våtmarken är uppdämd av bäver. Foto: Jens Johannesson

​Längs områdets östra sida finns en våtmark med klarvattenytor och rikligt med torrgranar och björkhögstubbar. Våtmarken är sedan länge uppdämd av bäver och har längre tillbaka varit dikat och brukad som åker. Här finns även översvämmade, nära naturskogsartade, småöar med lövinslag som utgörs av björk, asp och hassel.

I områdets norra del finns en granskogssluttning och ett avsnitt med cirka 60-årig mossrik granskog. Sluttningen slutar i ännu en våtmark, här kallad Klintabokärret, som även den utgör en före detta odling.

 

Mera information:
Beslutsdokument
Skötselplan

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.