Västra Hargs lövskogar ***

På våren så är det ett hav av blå- och vitsippor.
Västra Hargs lövskogar är ett av länets större mer eller mindre sammanhängande lövskogsområden. I södra delen av området finns även en liten fågelsjö, Aren. Området utgörs av lundartade lövskogar med ett stort inslag av ädla lövträd. I området finns ett relativt stort inslag av gamla ihåliga träd och död ved.

Området kring Västra Harg är ett gammalt odlingslandskap, stora delar av det som idag är lövskogar har tidigare utnyttjats som slåtterängar och betesmarker.

Floran i området är dominerad av lundväxter i lövskogarna och hävdgynnade örter i de öppna hagmarkerna. Detta gör att många fåglar, insekter, kärlväxter, mossor och lavar trivs i området.

Trädskiktet är varierat, men till största delen dominerat av ek och asp. I öppnare partier finns även gott om midsommarblomster, nattviol, smörbollar och brudborste som vittnar om gångna tiders slåtterhävd.

De öppna hagmarkerna har en artrik hävdgynnad flora på stora delar. Här finns till exempel gott om jungfrulin, brudbröd, ängsvädd, nattviol, solvända, darrgräs, pillerstarr, ormrot, slåttergubbe, svinrot, ängsskallra och på sina ställen kattfot.

Områdets lägre flora (mossor, lavar och svampar) är mycket artrik med flera mycket ovanliga arter (främst lavar och svampar). Framförallt beror detta på den rika tillgången på gamla träd och död ved av olika slag. 30 nationellt rödlistade arter har påträffats i området de senaste åren.

Lavfloran i området är mycket artrik och exklusiv. Framförallt utmärker sig gamla ekar och lodytor i området på vilka det växer en rad sällsynta arter. Särskilt intressant är förekomst av de rödlistade arterna gammelekslav, grå skärelav, skärelav och parasitsotlav.

Bland fåglar häckar troligen fiskgjuse, bivråk, skogsduva, mindre flugsnappare, göktyta och mindre hackspett i området.

 

Mer information:
Regler för besökare (pdf 34 kb)
Beslutsdokumentet (pdf 108 kb)
Skötselplan (6 MB)
Reservatsskylt (pdf 1,2 MB)

 

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 Content Editor ‭[2]‬

Hall of fame? Nej, ”Holk” of fame! Tolv holkar signerade av bland annat Allan Svensson, Morgan Alling och Bosse Bildoktorn. Dessutom en landshövding och tre biskopar -världunikt?! Vem signerar nästa holk? Holk of Fame hittar du i Kulladal, Västa Hargs naturreservat. Holkförteckningen.


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor ‭[1]‬

Guidningar i Östergötland 2018

 

 Vandringsleder V Harg