Ycke***

Ycke naturreservat. Foto: Jens Johannesson
Välkommen till en tidlös och spännande skog. En av Östergötlands få urskogsrester och kanske det mest besöksvärda, bjuder på en annorlunda naturupplevelse. Grova granar och furor reser sig mot skyn och på marken ligger många kullfallna träd täckta med mossor. Under 2010 utökades naturreservatet från cirka 10 hektar till 67 hektar.
 Vandrare i Ycke naturreservat. Foto: Jens Johannesson

Ycke urskog ligger strax väster om Ulrika. Efter utvidgningen 2010 ligger naturreservatet på båda sidor om vägen Ulrika-Boxholm.

Det ursprungliga reservatet, "Ycke urskog", innehåller den allra grövsta och äldsta skogen och ligger söder om vägen. Den skyddades av Domänverket som så kallat domänreservat redan tidigt under förra seklet. Ursprungligen sparades området för att vara ett område att plocka skeppsmaster ur.

 I anslutning till urskogen finns grov granskog och bergbranter med rik mossflora som nu tillförts naturreservatet.

Direkt norr om Boxholmsvägen ligger resterna efter Grindstugan med små odlingsrösen och åkerlappar. Vidare norrut finns en vild brant med gammal blandskog och i övrigt en blandning av äldre barrskogar och långsamt växande sumpskogar. I reservatets norra del finns ingen vandringsled men i anslutning till "Ycke urskog" finns både Östgötaleden och en rundslinga.

De äldsta tallarna i Ycke naturreservat grodde redan under sent 1500-tal. De gamla träden bär spår, så kallat brandljud, efter 5 bränder; 1631, 1657, 1681, 1699 och 1726.

De mycket grova gamla träden sätter sin prägel på skogen tillsammans med gott om högstubbar och fallna träd (lågor), bitvis som ett plockepinn.

I den döda veden finns urskogens liv i form av rötsvampar och en mängd olika insekter. Rosenticka, som endast finns på ett handfull lokaler i Östergötland, samt insekten svartoxe, länets enda lokal, hör till de mest värdefulla.

I anslutning till reservatet finns en mindre P-plats i väster och en lite större i öster. Vid den östra P-platsen finns även ett vindskydd, dass, bord och en kolugn (en modernare form av kolmila daterad någon gång mellan de två världskrigen).

Reservatet återinvigdes 27 augusti 2010 av länsrådet Magnus Holgersson.

Ycke urskog. Foto: Jens Johannesson

 

Mer information:
Foton
Skötselplan
Beslut
Bevarandeplan Natura 2000 pdf (0,9 Mb)
Folder om naturreservatet pdf (0,3 Mb)

Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 3-stjärnig

Detta område har flera
anordningar för dig som
besökare.

 Content Editor

Brittisk flagga med länk till Ycke på engelska.

Guidningar i Östergötland 2018

 

 

Vägbeskrivning, kartor och fakta

Ycke pdf (0,6 Mb)