Tokorp naturreservat

Ekhagmark vid Tokorp. Foto: Henry Stahre
Tokorp består av öppna och trädklädda betesmarker med höga biologiska värden i en kuperad terräng med flera sydvända lägen. I området finns även åkermark, som tillhör det öppna odlingslandskapet. En bred kraftledningsgata skapar gräns i norr mot de skogmarker som breder ut sig i höjdlägena.

Betesmarkerna kring Tokorp ligger i den norra delen av odlingslandskapet i dalgången vid Bjäsätter-Tokorp som med sin landskapsbild och rika flora och fauna har få motsvarigheter i såväl kommunen som länet.

Den sydligaste av betesmarkerna utgörs av en öppen hage med artrik hävdgynnad flora.

Söder om gårdsbebyggelsen vid Tokorp breder en långsträckt hage ut sig i nord-sydlig riktning. Hagens naturvärden utgörs av rik, tätväxande hagmarksflora och ett flertal grövre hagmarksekar med stort framtidsvärde.

I den artrika kärlväxtfloran hittar man slåttergubbe, sommarfibbla, gökärt , ljung , stor blåklocka , liten blåklocka , ängsvädd , darrgräs, jungfrulin, knägräs, prästkrage och kattfot. De hotade arterna finnögontröst och skogsklocka är påträffade i området. I hagen har också den rödlistade trumgräshoppan påträffats.

Sydsydost om bebyggelsen vid Tokorp ligger en ekhage. Hagens naturvärden utgörs av en artrik flora och ett flertal grövre hagmarksekar med högt framtidsvärde. I området finns de rödlistade arterna finnögontröst och skogsklocka.

Sydöst om bebyggelsen vid Tokorp ligger en betesmark under igenväxning. Här finns en artrik hävdgynnad flora och med restaurering och skötsel kan värdena fortfarande bevaras och utvecklas.

På åkermark och nuvarande betesmark har fler kulturhistoriskt intressanta fynd gjorts, bland annat en skafthålsyxa av sten samt en järnyxa. Flera stenyxor har hittats i samma åker och en stenmejsel. Det finns en kolbotten, cirka  9 meter i diameter.  

Vy över Tokorp. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.