Säby Västerskog

Säby västerskogs naturreservat. Foto: Henry Stahre
Säby Västerskog tillhör Östergötlands finaste naturskogsreservat, så nära urskog man kan komma i södra Sverige. Trädens ålder ligger mellan 200 och 400 år. Skogen är full av döda och döende träd och marken är full av lågor och vindfällen staplade på varandra efter ett århundrade utan mänsklig påverkan och mer än 150 år sedan någon högg här.
 

Redan 1923 fredades Säby Västerskog som ”naturminne” av ägarna till Bjärka-Säby. Då var området inhägnat och ej tillgängligt för allmänheten. 1974 blev området naturreservat och i dag kan alla få njuta av den urskogsliknande barrskogen.

I början av 2000-talet utvidgades reservatet och omfattar nu cirka 20 hektar. Av Östergötlands över 200 naturreservat finns bara ett 20-tal områden med en totalareal av några hundra hektar som har denna speciella gamla och orörda prägel.

Området består av blandbarrskog med granar i alla åldrar, blandat med tallar som är över 300 år gamla. De äldsta granarna är 200 – 300 år. Skogen får utvecklas fritt och överallt ligger omkullfallna träd i olika stadier av förruttnelse.

Den rika mängden av död ved är till glädje för många vedlevande insekter, svampar och mossor. På en nedfallen låga kan den uppmärksamme bland annat få syn på de intressanta arterna grön sköldmossa och vedtrappmossa.

I buskskiktet är fågelspridda lövträd som ek och rönn vanliga och på marken växer mossorna i tjocka mattor. Bland örterna kan du bland annat njuta av blåbär, blåsippa och den vackra linnean. I gamla orörda barrskogar som den här växer också orkidén knärot. I ett blötare, kärrartat parti växer gullpudra och dvärghäxört.

Östgötaleden går igenom reservatet och dessutom en mindre slinga som utgår ifrån och återkommer till huvudleden. Säby Västerskog är ett av länets mest besöksvärda gammelskogsobjekt.

 

Tallar i Säby västerskog. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.