Kungsbro naturreservat

Utsikt från Kungsbrotornet mot Stjärnorp i höstskrud. Foto: Thomas Johansson
Kungsbro ligger vid sjön Roxen, där Motala ström har sitt inlopp. Här finns fågelrika strandängar och vidsträckta hagmarker. I hagmarkerna växer grova ekar, en hävdgynnad flora och fågelrika busksnår.

På strandängarna domineras växtligheten av gräs- och starrarter. På de torrare delarna dominerar tuvtåtel och krypven. Örter som till exempel kärrviol, älgört, gökblomster, förgätmigej och gåsört finns insprängda. Här växer även den sällsynta strandviolen.

På maden som översvämmas regelbundet växer en högstarrvegetation dominerad av vasstarr och bunkestarr med ett stort inslag av grenrör. Här och var finns också jättegröe, rörflen och vattenskräppa. Längre ut mot vassen förekommer också vassvingel, eller kasgräs som den också kallas ibland. Denna är sällsynt i Sverige och finns nästan bara i Motala ströms vattenområde.

Söder om strömmen dominerar en örtrik lågstarräng med bland annat rörflen, krypven, plattstarr, blekstarr, knappsäv och kråkklöver. I dess södra del finns ett parti med alskog och zoner med salixbuskar.

Utsikten från tornets översta våning. Foto: Kurt Adolfsson.

I de hävdade delarna i norra delen av reservatet finns en fin ekhagmark kallad Torparhagen. Bland träden dominerar de stora ekarna, men här finns också en bäckfåra omgiven av klibbal. Här och var förekommer stora bestånd av slån och nypon.

Grässvålen är tämligen tät och här växer slåtter- och betesgynnade örter som darrgräs, kamäxing, rödklint, knägräs, brudbröd, ängsskallra, korskovall, stagg, svinrot, Jungfru Marie nycklar, smörbollar, solvända, gökblomster, nattviol och rödkämpar.

Området hyser en värdefull insektsfauna och på de gamla ekarna finns många värdefulla lavar. Flera rödlistade (hotade) arter har hittats.

Området hyser ett rikt och varierat fågelliv. På strandängarna häckar vadare som enkelbeckasin, rödbena och tofsvipa samt bland annat ängspiplärka och gulärla. Maderna är också en viktig rastplats för vadare under vår och höst.

I vassområdena häckar bland annat trastsångare, grågås, brun kärrhök och rördrom. I busksnåren förekommer pungmes, gräshoppsångare och kärrsångare. I hagmarken häckar bland annat törnskata och rosenfink.

I reservatet finns flera lagskyddade fornlämningar. I hagmarken finns ett gravfält från järnåldern om cirka 110 x 30 meter som utgörs av flera runda stensättningar. Här finns också flera röjnings- och odlingsrösen.

För att skydda det störningskänsliga fågellivet råder det tillträdesförbud på strandängarna under tiden 1 april till och med 30 juni. Leden fram till fågeltornet får dock beträdas året om.

 


 

Vägbeskrivning, kartor och fakta

Kungsbro pdf (1,2 Mb)

 

Enkätundersökning

​Länsstyrelsen genomför under sommaren 2017 en enkätundersökning om Östgötarnas friluftslivsvanor och besök i naturreservat.   

Svara gärna på enkätfrågorna här. Tack!

 Tillträdesförbud 1/4-30/6

I delar av detta område
är det tillträdesförbud
mellan 1 april - 30 juni,
för att fåglarna ska få
häcka ostört.

Länsstyrelsernas Länskarta

Karta över Kungsbro

https://goo.gl/ulpikx