Kottorp

Resultat är skrämmande efter stormen Gudrun och efterförljande granbarkborrehärjningar.

Kottorps naturreservat upprättades 2000 och har sedan dess genomgått drastiska förändringar på grund av Stormen Gudrun 2005 och de efterföljande skadorna av granbarkborre. Idag står endast en spillra kvar av granen, de gamla grova furorna och dungar av lövträd. I stället finns gott om död ved.

Stormen Gudrun påverkade reservatet katastrofalt. I kärnan av reservatet stormfälldes över tusen kubimeter gran. Detta ledde till massförökning av den aggressiva granbarkborren vars angrepp leder till snabb träddöd. Nära 80% av granen slogs ut i reservatet. Markägarna omkring påverkades också av granbarkborreangrepp och tvingades till skyddsåtgärder. Resultatet blev ett halvöppet reservat fullt med död ved i olika former och utanför reservatsgränsen är det långt till närmaste äldre granbestånd.

I områdets västra del ligger en gransumpskog som utgör en del av Vikmossen. Skogen är rik på grova tallar och en del av dessa har bohål för fåglar. Reservatet är nu rikt på död ved i olika nedbrytningsstadier.

Här har arter som gammelgranslav, kattfotslav, långfliksmossa, stubbspretsmossa, grynig blåslav och tallticka påträffats. De två förstnämnda arterna förekom rikligt vilket indikerar lång skoglig kontinuitet.

 Den kraftiga inverkan som stormen och granbarkborren haft på reservatet kan nästan liknas vid den efter kraftig skogsbrand, vilken också leder till kraftig decimering av gran. Gran har sämre ekologiskt skydd mot elden med dess tunna bark jämfört med den nästan bepansrade tallen. Nu står gammeltallarna exponerade i solljuset och insektslivet kring dem gynnas, samtidigt vi har ett överflöd av död ved av gran som kan leda till många intressanta insektsfynd framöver. Nytt liv spirar och redan nu kan man skönja ungskog av löv och gran på väg upp i många gläntor.

 

Den grova tallskogen lever men bara en spillra av den en gång mäktiga granskogen

Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

Karta Kottorp naturreservat

Get Microsoft Silverlight