Farsboviken naturreservat

Farsoviken och grusvägen som går genom hela reservatet. Foto: Kurt Adolfsson.
Farsboviken är ett värdefullt skogsområde som domineras av ädellövskog i en sluttning ner mot sjön Roxen. I området finns en stor mångfald av växter och djur knutna till lövskog med flera hotade arter av mossor och lavar.
farsbovikenvatteros160pxl.jpg

Den starkt hotade laven blekskaftad nållav är påträffad i området. Arten är en av Europas sällsyntaste lavar. Östergötland har ett stort ansvar för denna art. Av cirka 10 fynd i hela Sverige har cirka 1/3 av fynden hittats i vårt län.

Därtill är hittills sjutton stycken signalarter påträffade som indikerar en naturvärdefull ädellövskog. Bland dessa kan nämnas lunglav, liten blekspik, grynig filtlav och piskbaronmossa. En del av ädellövträden är ihåliga, vilket tillsammans med det solexponerade läget gör det sannolikt att det finns rödlistade insekter i området.

 

 

Mer information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (16 kb)
Beslutsdokument pdf (0,3 Mb)
Bevarandeplan Natura 2000 pdf ( 0,1 Mb)  
Skötselplan pdf (0,3 Mb)

 

Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.