Brokind naturreservat

Brokinds skolhage med slottet i bakgrunden.
I Brokind finner du värdefulla lövskogar och en av de vackraste och artrikaste ekhagarna i det östgötska Eklandskapet. Intill den fina slottsmiljön och ekhagen flyter Stångån och Kinda kanal fram genom en gammal kulturbygd.
Eklandskap.

Naturen i Eklandskapet, som ligger mellan slätten i norr och höglandet i söder, är av riksintresse. På Åsmedstadängen, även kallad Skolhagen, utbreder sig ett betat landskap med glest stående gamla, knotiga ekar. En sådan ekjätte är sin egen lilla värld med invånare av upp till tusen olika arter. Det är främst lavar, svampar och insekter, men även fåglar och fladdermöss, som är beroende av dessa träd.

I det rötade vedmjöl som kallas "mulm", inuti ekarnas håligheter, lever larven till Östergötlands landskapsinsekt - läderbaggen.  Läderbaggen blir upp till 3 centimeter  stor, är vackert brunglänsande och har en doft som påminner om aprikos.

Arten är idag sällsynt i hela Europa, i Sverige har den sina starkare fästen i Östergötland, östra Småland och Blekinge. Den har mycket höga krav på sin livsmiljö och är därför en viktig indikator på värdefull natur – finns läderbaggen finns också en mängd andra hotade insekter, lavar och svampar!

Läderbagge

Bland alla dessa kan nämnas några få exempel som de sårbara arterna matt mjölbagge och mulmknäppare samt gammelekslav, kärnticka och tårticka. Den sistnämnda har fått sitt namn av de klara vätskedroppar som tränger fram ur fruktkroppen. Bland fåglarna kan nämnas de sårbara arterna mindre hackspett och mindre flugsnappare. Hagens mest sällsynta växt är den mycket ovanliga stubbdaggkåpan.

Brokinds naturreservat består av ytterligare tre områden. Alldeles utanför Brokinds samhälle, ligger Ängsdjurgården. Namnet säger oss att där det idag växer tät, delvis sumpig, ädellövskog, en gång varit öppen mark. Den har använts både till jaktpark, bete och slåtter.

Längre söderut ligger ett delområde med lövskogsklädda marker, delvis brant sluttande från Halls berg. Det fjärde området ligger nordväst om Brokinds slott och kallas Kohagen. Det är en ekhagmark under igenväxning. Alla dessa områden är värdefulla miljöer för framför allt mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar.

 

Saffransticka

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

Vandra, cykla, bada...?
Karta för den friluftsintresserade.
Klicka på bilden!

Guidningar i Östergötland 2018

 

 

Vägbeskrivning, kartor och fakta

Brokind pdf (1,2 Mb)