Väsby branter

Strax norr om Slätmon ligger ett område med skog som är nästintill helt obrukat. Marken är blockig och här finns det gott om grova granar och tallar. Den rikligt förekommande döda veden ger boendemiljöer till stor mängd insekter, mossor lavar och svampar.

Större delen av reservatet är täckt av tall och granskog men det finns finns enstaka lindar och ekar i mullrikare skrevor. Det finns även en del sumpskog i de låglänta delarna och även en lite göl. Kombinationen av fuktiga områden och skog som har fått vara orörd länge i de blockiga branterna gör att förutsättningarna för mossor, lavar och svampar är mycket god. I området finns till exempel lunglav, bombmurkla och dunmossa som alla är ovanliga och hotade arter.

Området kan vara svårtillgängligt på grund av den rikliga blockförekomsten och branterna. Det finns dock en anlagd stig för den som kan tänka sig att kliva över stock och sten.

Området förvaltas av Kinda kommun