Valö

Valöbranterna mot söder. Foto: Henry Stahre
Valö naturreservat utgörs av en mäktig nordostvänd förkastningsbrant, ca 100 m djup, med magnifika utsikter över omgivande skogslandskap och ned mot sjön Björkern. Områdets dramatiska topografi med lodytor, berghyllor och skrevor är fylld av en naturskogsartad lövskog bestående av i huvudsak ek, lind, lönn och gran.

I branten växer ek, gran, lind och lönn. Tack vare den oländiga terrängen är skogen förhållandevis gammal och orörd av skogsbruk. Detta innebär att det finns gott om död ved i form av vindfällen, lågor och torrakor.

Den döda veden och de gamla träden tillsammans med hög fuktighet gynnar våra ovanligaste mossor, lavar och svampar. Några arter som kan nämnas är asphättemossa, lunglav och kandelabersvamp. Dessutom växer här en riktig raritet. Det är olivbrun gytterlav. Denna lav brukar bara ha västlig utbredning och detta är den enda kända östliga växtplats söder om Norrland.

Vid P-platsen vid Valö festplats finns två stora reservatstavlor med samlad information om närområdets sex naturreservat. Därifrån kan man följa en relativt svårframkomlig nyanlagd vandringsled upp i förkastningens branter men belöningen för vandraren blir stor med fantastiska utsikter över omgivningarna. Leden mynnar borta vid Hulebovägen. Man kan ta sig utefter den asfalterade bilvägen tillbaka till Valöparkeringen.

Förvaltningen har under 2010 genomfört omfattande restaureringar av den yngre lövskogen för att gynna lövandelarna och minska granens långsamma men på lövet nästan kvävande inverkan.

 

Valöns naturreservat. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.

Vandra, cykla, bada...?
Karta för den friluftsintresserade.
Klicka på bilden!

Guidningar i Östergötland 2018