Klefsbergen

Det är storblockigt i Klefsbergens naturreservat.
Klefsbergens naturreservat, som är cirka 11 hektar stort, utgörs av en ostvänd rasbrant och en sumpskog. Rasbranten är storblockig och ett par rasgrottor förekommer i den svårtillgängliga branten.

Skogen i branten har knappast brukats alls. Här är gott om grova aspar, granar och högre upp finns grova tallar. Enstaka lindar och ekar samt några hasselbuskar finns också i de mullrikare skrevorna. Grov, död ved av olika trädslag förekommer rikligt.

Nedanför branten ligger en sumpskog och en liten göl. Sumpskogen har källpåverkade partier där man bland annat kan hitta storgröe och granbräken.

Områdets kryptogamflora är mycket rik. Den höga och jämna luftfuktigheten i området i kombination med block och klippavsatser samt att skogen inte brukats på länge har skapat mycket goda förutsättningar för epifytfloran. Bland förekommande arter kan nämnas aspticka, gränsticka, garnlav, lunglav, hornfliksmossa, aspfjädermossa, vedtrappmossa och grön sköldmossa.

 

Mera information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (15 kb)
Beslutsdokument pdf (39 kb)
Skötselplan pdf (0,2 Mb)


Förvaltare

Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.