Hulebo

Vid Hulebo växer både gammal tall och ek i bergbranterna. Foto: Henry Stahre
Hulebo naturreservatet består av ett slingrande brantområde mot sjön Nedre Emmaren, med ädellövskog, där eken dominerar. Området tillhör den lilla gården Hulebo och har en gång i tiden varit halvöppen äng med tuktade lövträd och omgivande trädbärande ängsmarker. Idag har igenväxningen gått långt och trädskiktet är tätt. Sveriges alla vanliga lövträdarter finns här i en salig blandning.

Skogen är gammal och förhållandevis orörd på grund av den svårbrukade terrängen och här finns därför en stor mångfald av växter och djur med många ovanliga arter. Från krönet 70 meter över sjön har du en fin utsikt över omgivningen.

Likt tallarna på krönets hällmarker blir ekarna lågvuxna och krumma men kan ändå vara flera hundra år gamla. Nedanför själva branten, öster om gården, både utanför och innanför reservatet, finns rester av åker och äng med odlingsrösen och gamla askar som tidigare hamlats. Dessa har återhamlats 2009 i de delar som ligger inom reservatet. Ovan branten står områdets äldsta ek, en halvdöd kortvuxen jätte, som måste mäta mellan 500-1000 år.

Ett stort antal lavar är knutna till de gamla lövträden. Bland de ovanliga finns blomskägglav, skuggorangelav och den storvuxna lunglaven. I lövskogen finns en så kallad lundflora med växter som trivs i näringsrik jord, bland annat myskmadra, tandrot, trolldruva och gräset lundslok.

Området saknar vandringsled men det finns en P-plats ovan Huleboinfarten vid Valö naturreservat. Därifrån kan man själv orientera och vandra in genom området, via skogsbilvägarna.

 

Från bergen är utsikten vid över sjön Nedre Emmaren. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.