Hökhult

I södra Kindas skogsbygd ligger Hökhultsberget på vars branter och terrasser det växer äldre barrskog med inslag av grov asp och knotiga ekar. De gamla träden är ett eldorado för sällsynta lavar och svampar.

Hökhult. Foto: Kurt Adolfsson 

Hökhults naturreservat omfattar en nyckelbiotop, som helt ingår i naturskyddsnätverket Natura 2000. Området är starkt kuperat. Den sydvästvända sidan har ett torrt och varmt lokalklimat som är mycket viktigt för en del insekter. Det är också de enstaka döda tallar som ligger där. Den nordöstra halvan av berget ligger mer skyddad. Här växer gammelgranslav och kattfotslav på granbaserna, ullticka på granlågor, skinnlav och bårdlav på de grova asparna. På de branta, fuktiga och lodräta ytorna växer rikligt, av den i Östergötland ovanliga, norrlandslaven. På mossiga stenblock kan man hitta orkidén knärot. Dessa arter berättar med sin närvaro att den här skogen är gammal, orörd och mycket värdefull.

Det lär ha bott en gammal gumma i liten koja utmed bergets lodyta vid Bogölen där hon satt och vävde. Det syns inga spår av detta idag. Det berättas också att en man är begravd under ett stort block på Vallgatan som går från dagens parkeringsplats och upp till Bogöl. Vägen har fått sitt namn från att man förr i tiden ledde ut djuren på bete i skogen längs den.

 

På mossiga stenblock kan man hitta orkidén knärot. Foto: Kurt Adolfsson

Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.

 

 Content Editor

Brittisk flagga med länk till Hökhult på engelska.