Hanekulla

En vy från Hanekulla naturreservat.
Hanekulla består av ett nyrestaurerat beteslandskap med grova vidgreniga ekar och hamlade askar sätter prägel på reservatets västra del, medan den östra består av storblockig gammelskog av gran, tall och asp. En förödande vacker utsikt över Hårsfjärden belönas den tappre vandraren med.
Harsyra och revlummer i Hanekulla.

Hanekulla ligger i Östergötlands södra skogsbygd i Kinda kommuns nordöstra del,

I östra delen av reservatet växer till största delen en lövrik barrnaturskog, medan det i den västra delen finns ett trädbärande beteslandskap med ädellövskog av ek och ask och grova vanliga lövskogar av asp och björk.

Påfallande är inslaget av enormt grova och vidgreniga jätteekar. Några av dessa har kollapsat av ålder och tyngd varför endast högstubbar, högar av grenverk och mulm (pulveriserat vedmjöl) återstår.

I norra delen uppe på höjden finns en gammal kulturskatt i form av fossila åkrar med nyhamlade askar runt om. I nordväst ligger ett långsmalt område med en bäckravin som längst i norr övergår i en blandsumpskog.

I området finns gott om gamla och grova träd av främst tall, gran, asp, och ek och grov död ved i olika nedbrytningsstadier av främst gran, tall och asp. Trots att inga regelrätta inventeringar är gjorda har 27 signalarter, 12 nationellt och 3 regionalt hotade arter påträffats. Sannolikt finns många fler signalarter och rödlistade arter särskilt bland den lägre floran och faunan.

Från P-platsen går flera sammanlänkade vandringsleder runt reservatet. Flera gamla kolbottnar med tillhörande ruiner efter kojor och tjärdalar finns utmed leden. Tänk på att djur vandrar runt och betar sommartid i området.

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.