Ekhult

Barrskogsbranten i Ekhults naturreservat.
I Ekhults naturreservat växer äldre barrskog i kuperad terräng. I branter står granskog med inslag av grova aspar. Längs en bäck utbreder sig sumpskog med kärr- och mossmiljöer.

På de gamla träden lever lavar som kräver lång trädkontinuitet och inte klarar sig i brukade skogar, bland annat den sällsynta hållaven.

Området domineras av äldre barrskog. Här finns också ett relativt stort inslag av al, asp och björk. Centralt och i södra delen av området rinner en bäck åt norr med anslutande sumpskogar.

Den sydliga blandsumpskogen har en mycket lång trädkontinuitet och en mycket värdefull lavflora. Här finns ett stort inslag av långsamt växande träd, en värdefull flora samt hög och jämn luftfuktighet.

Längst i söder finns en tallrismosse. I sydvästra delen finns en höjd med äldre tallskog på hällmark. Här finns inslag av stående död ved och tallågor (liggande döda tallar) i olika nedbrytningsstadier.

Bland påträffade kärlväxter i området kan nämnas dvärghäxört, korallrot och skogssvingel i fältskiktet kring bäcken samt trolldruva.

 

Ekhults naturreservat. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 1-stjärnig

Detta område har inga
eller få anordningar för
dig som besökare.