Bäckängsmon

Inifrån Bäckängsmons naturreservat.  Foto: Kurt Adolfsson.
Bäckängsmons naturreservat är en magnifik brant med naturskogsartad barrskog. Spärrgreniga månghundraåriga jätteekar i skogsbrynet övergår i en av Östergötlands äldsta, grövsta och mest högvuxna skog av gran och tall. Det finns ingen annan gammelskog i länet som växer i ett så naturskönt, vackert och för det mänskliga ögat så öppet och utlämnat läge.

Bäckängsmons naturreservat bildades 2006 och har tidigare skyddats frivilligt av ägarna till Söderö gård.

Reservatet domineras av en gammal barrblandskog med stort inslag av grova träd och död ved. I de nedre delarna av nordsluttningen dominerar grov gran, medan tallinslaget blir allt större ju högre upp i sluttningen man kommer.

Lunglav och skuggorangelav finns i området. På marken dominerar mossor i nordsluttningen och blåbär- och lingonris i de övre delarna. I kanjonen i den sydvästra delen av området växer en del mycket grova lövträd.

I den sydöstra delen av området väster om vägen finns en ravin där det rinner fram en mindre bäck. I anslutning till bäcken finns ett antal grova ekar omgivna av bland annat hasselbuskar. Betesdriften är återupptagen sen några år.

På ekarna finns en värdefull lavflora med bland annat brun nållav. På marken återfinns rester av en flora som påminner om att området tidigare betats under lång tid. I den västra delen av området rinner bäcken nerför några kala klippsidor, en säregen syn för denna plats, speciellt efter kraftiga regn eller snösmältning.

Från reservatets P-plats kan du följa en ganska krävande vandringsled rakt upp i branten och vidare längs med en gammal väg norrut och runt för att så småningom komma tillbaka till utgångspunkten.

 

Reservatet domineras av gammal barrblandskog. Foto: Henry Stahre

Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.