Kojmon naturreservat

Kojmons naturreservat. Foto: Kurt Adolfsson.
Kojmons naturreservat består av en höjd med torr och mager gammal tallskog som stupar brant ner mot Storsjön. Hög luftfuktighet och skugga gynnar den biologiska mångfalden bland mossor, lavar och svampar. Området är vackert med en känsla av orördhet. Från bergstoppen bjuds besökaren via vandringsleden på en fin utsikt över Storsjön med alla sina holmar och vikar.

I den svala, fuktiga rasbranten med block och lodytor, växer gammal grov gran och ett stort inslag av grova aspar, enstaka grova sälgar, lönnar och långsamt växande ekar. Det finns mängder av död ved i form av lågor och torrakor.

 Här förekommer det gott om hänglavar och gammelgranslav som ibland växer flera meter upp på de gamla granarna. Gammelgranslaven gör att trädstammarna skimrar i gammelrosa och i de fuktigaste partierna tillkommer aprikosa fläckar av kattfotslav. Tittar man närmare syns små ludna, svarta prickar i den aprikosa fläcken likt små trampdynor från kattfötter.

Nedan branten där näringsrikt vatten berikar marken och förmultnande växtdelar samlas, växer bland annat trolldruva. På lodytorna förekommer korallav och en varierad mossflora och på marken växer rikligt med torsklav. I området finns ytterligare signalarter som skriftlav, grynig blåslav, krusig ulota.

På höjdplatån i väster övergår skogen alltmer i mager, gles tallskog. För arterna i denna miljö är tillgången på ljus och värme viktigt tillsammans med döda träd och gamla tallar med grov bark.

För att Kojmon ska kunna behålla och utveckla sina naturvärden ska skogen lämnas orörd. Möjligen kan en och annan yngre tall medvetet skadas, så att träden sakta får dö och förbli stående.

Från P-platsen kan du följa en vacker vandringsled som tar dig upp på höjderna in i gammeltallskogen, via branternas betagande utsikter och tillbaka ner till vägen.

 

Isfall. Foto: Annika Forsslund

Mer information:
Foton
Regler för allmänheten pdf (15 kb)
Beslutsdokument pdf (39 kb)
Skötselplan pdf (0,2 Mb)Förvaltare
Länsstyrelsen Östergötland
581 86 Linköping

 

 


Besöksklass 2-stjärnig

Detta område har
vissa anordningar för
dig som besökare.