Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen. Sverige har utsett närmare 4 100 områden - varav 277 områden finns i Östergötland. Syftet är att värna om fåglar, naturtyper och livsmiljöer (habitat) samt vissa andra arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse.

 Content Editor

Natura 2000-loggan. 

Natura 2000-direktiven

Natura 2000 har tillkommit med stöd av två EU-direktiv: art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Sverige och övriga EU-länder har  utsett områden med de naturtyper och arter som nämns i direktiven.  Dessa områden bildar nätverket Natura 2000. Natura 2000-områdena kommer att vara skyddade för all framtid – om det inte finns särskilda skäl som gör att området inte längre motiverar att ingå i nätverket.

Läderbagge, foto: Kenneth Claesson.

Har du Natura 2000-område på din mark?

I kartan ovan kan du se om dina marker berörs av ett Natura 2000-område. Merparten av Östergötlands 277 Natura 2000-områden är även skyddade som naturreservat, djurskyddsområden eller biotopskyddsområden, men det finns även områden som "bara" är skyddade som Natura 2000-områden.

Att ett område skyddas som Natura 2000 innebär inte i sig att man som markägare har rätt till ersättning. Om pågående markanvändning påverkas kan Länsstyrelsen t ex genom reservatsbildning ge ersättning. Det kan handla om skog med höga naturvärden som skulle ta skada av att avverkas, och där markägaren får ersättning för skogen.

Lagskyddade riksintressen

Alla Natura 2000-områden har ett grundskydd i miljöbalken där innebörden av de två EU-direktiven är införda i vår egen lagstiftning. Det finns även kopplingar till andra lagområden, till exempel Plan- och ByggLagen (PBL), Jaktlagstiftningen mm. Alla Natura 2000-områden är utpekade riksintressen.

Natura 2000 innebär ett ökat skydd mot skadliga åtgärder eller verksamheter både inom och utanför ett Natura 2000-område. Detta är ett starkare skydd jämfört med naturreservat där föreskrifter enbart gäller innanför gränsen, medan miljöbalken skyddar mot åtgärder som kan ha en betydande påverkan på ett Natura 2000-område även om verksamheten sker utanför området.

Du kan alltid kontakta oss på länsstyrelsen om du är osäker på vad skyddet innebär.

Ängen ska förbli äng - med skötsel och motiverat skydd

Sverige ska se till att Natura 2000-områdena får den skötsel de behöver, samt övervaka att deras naturvärden bevaras. Detta sker genom uppföljning av att det är en ”gynnsam bevarandestatus” för ingående livsmiljöer och arter. Detta innebär lite förenklat att ängen ska förbli äng och att naturskogen ska fortsätta att vara naturskog och att arterna ska fortleva i livskraftiga bestånd. Uppföljningen samordnas av Naturvårdsverket, men mycket av det praktiska jobbet genomförs av Länsstyrelserna.

För att bevara och sköta ett område krävs ofta ett skydd, t ex är flera av länets Natura 2000-områden skyddade som naturreservat. Naturvårdsverket fördelar skötselpengar till landets länsstyrelser för naturvårdsskötsel. Du kan även hitta flera odlingslandskap som ingår i Natura 2000, men som inte är skyddade. Så länge det finns lantbrukare med betande djur, så fungerar skötseln utan att man skyddar området som biotopskydd eller naturreservat. Lantbrukarna har möjlighet att aktivt söka ersättningar genom jordbruksstöden.

ArtDatabanken har i uppgift att följa upp och rapportera till EU var sjätte år hur det går för de naturtyper och arter som finns med i art- och habitatdirektivet på nationell nivå. Det innebär att de inte bara tittar på hur det går inom Natura 2000-områdena, utan hur det står till med bevarandestatusen på landskapsnivå för hela Sverige. Den senaste rapporten gäller för 2013 och finns att ladda ner på Artdatabankens hemsida. Rapporten är skriven för allmänheten och ger en lättbegriplig översikt över hur naturtyperna och arterna i Sverige mår. Den visar att många naturtyper och arter har en dålig bevarandestatus.

Natura 2000 i Östergötland

I Östergötland finns 277  Natura 2000-områden. Sammanlagt är det ca 123 000 hektar som ingår i förslagen. I Östergötlands Natura 2000-områden ingår många stora naturreservat i skärgården, Tåkern samt östgötadelen av Vättern, men även många mindre naturreservat, ett 80-tal odlingslandskap med värdefulla ängs- och hagmarker, flera små kalkkärr, myrar, vattendrag och värdefulla skogsmiljöer med barr- och lövskog.

Utpekade naturtyper i Östergötland

Av de totalt över 170 naturtyper som nämns i art- och habitatdirektivet, förekommer ca 90 i Sverige varav drygt 40 i Östergötland. Bland dessa finns flera typer av sjöar, vattendrag, våtmarker, artrika gräsmarker och skogsbiotoper.

När det gäller skogstyper finns den för Sverige mycket viktiga "västliga taigan" med, dvs naturskog med gran och tall eller vanliga lövträd såsom björk och asp. Andra viktiga trädbärande marker i länet är olika ädellövskogar och ekhagar. Förutom ekhagar finns andra typer av artrika gräsmaker som också är beroende av att de betas av djur eller slås sent på sommaren för att ta ängshö. Här kan man hitta växter som kattfot, fältgentiana, brudbröd och solvända. Bäckar och små åar kan vara värdefulla för t ex öring och flodpärlmussla. Vissa naturtyper har en mer "geologisk prägel", däribland rasbranter, klippvegetation och grottor.

Utpekade arter i Östergötland

Art- och habitatdirektivet nämner totalt 690 skyddsvärda arter, varav 103 förekommer i Sverige och av dessa förekommer 29 arter i Östergötland, exempelvis läderbagge, ekoxe, guckusko, grön sköldmossa och stensimpa.  Östergötland har ett mycket stort ansvar för läderbaggen, då huvuddelen av Europas förekomster finns här.

Av de 185 fågelarter som nämns i fågeldirektivet kan ungefär 63 anses uppträda regelbundet i Sverige. I Östergötland häckar ca 40 fågelarter av dessa, varav vi har ett speciellt ansvar för bl a fiskgjuse, skräntärna och storlom.

 

Användbara länkar:

EU:s hemsida om Naturvård och Natura 2000

EU:s hemsida om habitaten, tolkningsmanual på engelska

EU:s hemsida om fåglarna i Fågeldirektivet

Kartwebben, Sveriges skyddade områden, bl a Natura 2000

Naturvårdsverkets hemsida

ArtDatabankens hemsida

Artskyddsförordningen