S:t Anna-Missjö

HELCOM MPA-området S:t Anna-Missjö är ett mycket finskuret och örikt ytterskärgårdsområde. Här har de naturgivna förutsättningarna i kombination med traditionella näringar hos skärgårdsbefolkningen under mycket lång tid skapat unika värden. I området finns en stor biologisk variation med många olika arter och miljöer. Ett viktigt karaktärsdrag är också de stora arealerna med ekologiskt viktiga grundområden.
Blåmussel-samhälle

 

HELCOM MPA-området påverkas och är på många sätt beroende av resurser, processer och skeenden i kustområdet. I området finns 60 privatägda fastigheter och två statligt ägda. Området är 16614 ha stort varav drygt 50% är formellt skyddat med stöd av miljöbalken i form av naturreservat, djurskydds- och natura 2000-områden.

I S:t Anna socken, på öar utan fast landförbindelse, bor knappt 150 personer pemanent men inom HELCOM MPA-området är det endast några få. Däremot har många av ägarna på de bebodda öarna i skärgårdsområdet fiskevatten samt öar och skär för bete och jakt inom HELCOM MPA-området.

Bete på Alen

Att utveckla och säkerställa området och dess värden långsiktigt förutsätter ett hållbart nyttjande och i flera avseenden en aktiv och adaptiv förvaltning. För att utveckla dessa frågor har ett projekt att ta fram en samverkansplan genomförts 2008-2011.

S:t Anna-Missjö var ett av fem svenska HELCOM MPA-områden (då kallat BSPA-områden) som fick möjlighet att ingå i ett projekt samordnat av Naturvårdsverket för att ta fram förvaltningsplaner för områdena. Ett syfte var att samla ihop och presentera befintlig kunskap om området och dess värden för att kunna formulera visioner och mål som alla kan stå bakom. Planen skulle också innehålla ett operativt och åtgärdsinriktat program med uppföljningsbara mål, tydlig rollfördelning och en tidplan för genomförande av föreslagna åtgärder med ekonomiska bedömningar. Under fliken Samverkansplanen Acta S:t Anna till vänster kan du läsa mer om projektet att ta fram planen.

Ambitionen är att det arbetet och den samverkansplan (Acta S:t Anna) som nu finns skall vara en god grund för en positiv utveckling. I detta skall en annan än de traditionella förvaltningsformerna av skyddsvärd natur användas. För att driva på och följa upp arbete har ett förvaltningsråd nu bildats och ambitionerna med HELCOM MPA-området går in i en ny fas där det förhoppningsvis kan hända mycket positivt i området. Under fliken Förvaltningsåtgärder till vänster kan du läsa mer om det som sker i förvaltningsrådet och vilka åtgärder som är pågång.

 Viktiga dokument

 Karta över HELCOM MPA-området