Vattenskoter

Den som kör vattenskoter har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Man måste ta hänsyn till miljön och naturliv. Vattenskotern får inte heller köras på ett sätt som är farligt eller störande.

Vattenskoter 

Lagar och regler

Den som kör vattenskoter har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem.

Enligt Vattenskoterförordningen (1993:1053) får man endast köra vattenskoter i allmänna farleder samt områden som pekats ut av länsstyrelsen. Men det är oklart om våra svenska regler stämmer med EU:s lagstiftning och krav på fri rörlighet för varor och tjänster. Frågan om de svenska reglerna har varit uppe i EU-domstolen. I väntan på klara besked bedriver svenska myndigheter inte någon tillsyn enligt vattenskoterförordningen. Däremot bedrivs tillsyn enligt Sjölagen och andra tillämpliga lagar och förordningar.

Oavsett vattenskoterförordningen måste den som kör vattenskoter göra det med gott omdöme och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller människors hälsa. Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar bland annat vad som gäller kring säkerhet, hastighet och sjöfylleri. Miljöbalken reglerar bland annat frågor om buller, skyddade områden och skyddade arter. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skyddade områden och artskydd. Kommunerna har tillsyn över buller och kan ibland även ha lokala ordningsföreskrifter kring badplatser. I övrigt hänvisas till polis och kustbevakning. 

Vattenskoteråkning

Vad kan störas och skadas?

Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande. Det är därför lämpligt att anpassa körningen och välja en plats så att man stör så lite som möjligt.

Som vid all annan sjötrafik kan fara uppstå om körningen inte sker på ett ansvarsfullt sätt. Som förare är det viktigt att kunna hantera vattenskotern på ett säkert sätt och inte köra där det finns risk för kollision med andra farkoster eller badande.

I mycket grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt- och djurliv. Mjukbottnar är näringsrika och är mycket viktiga för såväl fågellivet som fiskbeståndet. Vattenskotern kan precis som andra motorfarkoster störa och skada känsligt fågelliv, bl a genom buller och svall. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarnas häckning under vår och försommar samt respektera fågelskyddsområden och naturreservat.  

Utpekade områden och allmänna farleder i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland pekade redan 2005 ut områden för vattenskoteråkning i enlighet med Vattenskoterförordningen. Öppna Östgötakartan (fliken "Vatten") för att se var dessa områden ligger.

 • Utpekade områden

  Länsstyrelsen har pekat ut fem områden i skärgården. De ligger i Pampusfjärden, söder om Arkö, Lönshuvudfjärden, Finnfjärden och Flisdjupet.
 • Allmänna farleder

  I Östergötland finns följande allmänna farleder: Skärgården nr 401-405, 421-431. Göta kanalsystemet nr 951. Kinda kanalsystemet nr 952. Vattenskoter får användas inom 300 m på var sida om farledsmarkering (se aktuellt sjökort), men inte närmare land än 100 m. Där farled går i sund som är smalare än 300 meter får hela farledsbredden utnyttjas. I de fall det upplåtna området kring farled berör område som är fågelskyddsområde är det dock inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter.
 • Transportleder

  För transport till och från land och allmän farled har länsstyrelsens pekat ut särskilda vattenleder, i nuläget finns sådana endast i anslutning till iläggningsplatsen vid Mon. Färd längs dessa leder får ske inom ett vattenområde om högst 50 meter på var sida av den prickade linjen på kartan. I sundet mellan Risö och Vrångö får vattenskoter framföras med en högsta fart av 7 knop. Som villkor för att få nyttja dessa särskilda leder för färd med vattenskoter gäller att färd endast får ske i organiserad form i grupper med medföljande färdledare. Varje grupp får bestå av högst sex vattenskotrar, inklusive ansvarig färdledare. Transport till tillåtet vattenskoterområde får i övrigt endast ske om sjösättningsplatsen ligger inom 100 meter från tillåtet vattenområde och med en hastighet av högst 7 knop. Transport mellan sjösättningsplats och tillåtet vattenskoterområde ska ske kortast möjliga väg. Vattenområde som ingår i allmän badplats får inte utnyttjas.
 • Iläggningsplatser

  Transport till och från allmän farled får dessutom ske närmaste väg från följande platser: Djurö kvarn, Krokek, Kvarsebo (färjeläget), Skenäs (Skansen), Arkösund (hamnen), Stäk, Norrkrog, Mem, Stegeborg (färjeläget), Mon, Tyrislöt (hamnen), Fyrudden, Gryts Varv, Breviksnäs (bryggan), Valdemarsvik.

 Karta

Öppna Östgötakartan 

Under fliken "Vatten" kan du bocka för rutorna så att utpekade områden, allmänna farleder, transportleder och iläggningsplatser markeras på kartan. För mer exakt information hänvisas till Länsstyrelsens beslut och aktuellt sjökort.