Vattenskoter

En vattenskoter får endast köras på allmän farled och platser som utpekats av länsstyrelsen. Den som kör måste ta hänsyn till miljön och naturliv. Vattenskotern får inte heller köras på ett sätt som i onödan stör allmänheten. Den som kör vattenskoter har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Brott mot dessa regler kan anmälas till polis eller kustbevakning.

Vattenskoter

Vad är en vattenskoter?

 

En vattenskoter är en farkost kortare än fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla. Den är gjord för att köras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.  

Var får man åka?

 

Öppna Östgötakartan (fliken "Vatten") för att se var dessa områden ligger.

 • Utpekade områden

  Länsstyrelsen har pekat ut fem områden i skärgården. De ligger i Pampusfjärden, söder om Arkö, Lönshuvudfjärden, Finnfjärden och Flisdjupet.
 • Allmänna farleder

  Östergötlands skärgård farled 401-405, 421-431. Göta kanalsystemet nr 951. Kinda kanalsystemet nr 952. Vattenskoter får användas inom 300 m på var sida om farledsmarkering (se aktuellt sjökort), men inte närmare land än 100 m. Där farled går i sund som är smalare än 300 meter får hela farledsbredden utnyttjas. I de fall det upplåtna området kring farled berör område som är fågelskyddsområde är det dock inte tillåtet att komma närmare land än 100 meter.
 • Transportleder

  För transport till och från land och allmän farled får vattenskoter också användas längs särskilt utpekade vattenleder, i nuläget finns sådana endast i anslutning till iläggningsplatsen vid Mon. Färd längs dessa leder får ske inom ett vattenområde om högst 50 meter på var sida av den prickade linjen på kartan. I sundet mellan Risö och Vrångö får vattenskoter framföras med en högsta fart av 7 knop. Som villkor för att få nyttja dessa särskilda leder för färd med vattenskoter gäller att färd endast får ske i organiserad form i grupper med medföljande färdledare. Varje grupp får bestå av högst sex vattenskotrar, inklusive ansvarig färdledare. Transport till tillåtet vattenskoterområde får i övrigt endast ske om sjösättningsplatsen ligger inom 100 meter från tillåtet vattenområde och med en hastighet av högst 7 knop. Transport mellan sjösättningsplats och tillåtet vattenskoterområde ska ske kortast möjliga väg. Vattenområde som ingår i allmän badplats får inte utnyttjas.
 • Iläggningsplatser

  Transport till och från allmän farled får dessutom ske närmaste väg från följande platser: Djurö kvarn, Krokek, Kvarsebo (färjeläget), Skenäs (Skansen), Arkösund (hamnen), Stäk, Norrkrog, Mem, Stegeborg (färjeläget), Mon, Tyrislöt (hamnen), Fyrudden, Gryts Varv, Breviksnäs (bryggan), Valdemarsvik.

Vilka regler gäller?

 

Man får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som godkänts av länsstyrelsen, se ovan. Man måste också se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljön eller människors hälsa. Den som kör vattenskoter har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Bl a gäller följande:

 • Gott sjömanskap

  Om man exempelvis inte är tillräckligt försiktig och orsakar en sjöolycka kan man dömas till böter eller fängelse. (20 kap. 2 § sjölagen)
 • Val av färdväg och hastighet

  Om man åker så att man i onödan stör omgivningen kan man dömas till penningböter. (20 kap. 3 § sjölagen)
 • Alkoholhaltiga drycker

  Har man 0,2 promille alkohol i blodet eller mer, kan man dömas till böter eller fängelse för sjöfylleri om den båt man kör har ett skrov som är minst 10 meter långt eller kan komma upp i 15 knop med motordrift.(20 kap. 4 § sjölagen)
Vattenskoteråkning

Vad kan störas och skadas?

Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande. Det är därför lämpligt att anpassa körningen och välja en plats så att man stör så lite som möjligt.

Som vid all annan sjötrafik kan fara uppstå om körningen inte sker på ett ansvarsfullt sätt. Som förare är det viktigt att kunna hantera vattenskotern på ett säkert sätt och inte köra där det finns risk för kollision med andra farkoster eller badande.

I mycket grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt- och djurliv. Mjukbottnar är näringsrika och är mycket viktiga för såväl fågellivet som fiskbeståndet. Vattenskotern kan precis som andra motorfarkoster störa och skada känsligt fågelliv, bl a genom buller och svall. Det är särskilt viktigt att inte störa fåglarnas häckning under vår och försommar samt respektera fågelskyddsområden och naturreservat.  

Vem bestämmer vad?

Riksdag & regering

Stiftar lagar och förordningar

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har en tillsynsvägledande roll. De kan även överklaga länsstyrelsernas beslut om undantag från förbud att köra vattenskoter.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna ska utse områden för vattenskoteråkning utöver de allmänna farlederna. Länsstyrelserna kan även bevilja tillfälliga dispenser för tävling och uppvisning.

Transportstyrelsen & Sjöfartsverket

Sjöfartsverket får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om, eller ge dispens i enskilda fall för, användning av vattenskoter vid sjöräddning eller för annat samhällsnyttigt ändamål. De informerar om sjötrafik och säkerhet i stort samt till viss del i vattenskoterfrågor.

Kustbevakningen & Polisen

Är ansvariga för att lagstiftningen följs. Kustbevakningen får använda vattenskoter i tjänsteutövning även i andra vattenområden än de som annars är tillåtna.

 Karta

Öppna Östgötakartan 

Under fliken "Vatten" kan du bocka för rutorna så att tillåtna områden, allmänna farleder, transportleder och iläggningsplatser markeras på kartan. För mer exakt information hänvisas till Länsstyrelsens beslut och aktuellt sjökort.