Gölgroda/ätlig groda

​Gölgroda (Rana lessonae)och ätlig groda (R. esculenta) hör till gruppen gröngrodor. Släktskapet mellan arterna i denna grupp där även sjögroda (R. ridibunda) ingår, är komplicerat. Ätlig groda är en hybrid mellan gölgroda och sjögroda, och kan, till skillnad från många andra korsningar i djurriket, fortplanta sig, antingen med eller utan någon av föräldraarterna. Gröngrodorna brukar betecknas efter genuppsättning där LL är gölgroda; LLR, LR och LRR ätlig groda och RR sjögroda. Genotyperna skiljer sig något åt utseendemässigt men för att vara säker på art-/typtillhörighet måste modern DNA-teknik användas.

Gröngroda i Lindalsgölen

Unik population i Hannäs

I Sverige är sedan tidigare ätlig groda känd från Skåne och gölgroda från Upplandskusten. Det finns också flera äldre fynd av gröngrodor från Östergötlands och Kalmar län. Sjögroda saknas dock i Sverige. Så sent som 1975 upptäcktes en tidigare okänd population av gröngrodor i sjön Vindommen vid Hannäs i Åtvidbergs kommun. Under 2004 upptäcktes också förekomst av gröngrodor i Lindalsgölen norr om Vindommen. Gröngrodorna vid Hannäs har efter läte och observationer bedömts vara ätlig grodor. För att klargöra grodornas art/typtillhörighet infångades 40 individer från Lindalsgölen av forskare från Zürich Universitet, Schweiz, som studerar genetiken hos ätliga grodor i Sverige. Resultaten från genetiska analyser visar något mycket intressant: populationen i Lindalsgölen består både av gölgrodor (LL) och ätliga grodor (LR), vilket är unikt för Sverige!

Värmerelikt

Det har spekulerats i huruvida gröngrodorna i Hannäs är ursprungliga eller härstammar från en utplantering. De genetiska analyserna visar att populationen i Lindalsgölen antingen är ursprunglig eller introducerad från en närbelägen lokal. Gröngrodorna i Hannäs utgör sannolikt en relikt från en tid med varmare klimat. Gröngrodorna är nämligen värmekrävande djur som leker sent på våren, i maj-juni. Den ätliga grodan betraktas inte som hotad i Sverige, medan gölgrodan klassas som ”sårbar” (VU) på rödlistan och är föremål för ett särskilt åtgärdsprogram. Beståndet av gölgroda/ätlig groda i Hannäs är som nämnts helt unikt för Sverige och måste betraktas som mycket skyddsvärt. Gölgroda och ätlig groda är liksom övriga groddjur i Sverige fridlysta vilket innebär att det är förbjudet att samla in dem utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.

Under 2009 har Länsstyrelsen anlagt sex nya lekdammar för grodorna vid Vindommen. Dessutom övervakas grodorna och deras livsmiljö årligen. 

Läs mer om gröngrodorna i Hannäs i inventeringsrapporterna Ätlig groda i Östergötland 2004 och Gröngrodor i Småland och Östergötland 2001, samt i två avhandlingar som behandlar den ätliga grodans genetik i Sverige.

Groddamm